Davčni sistem in davčno pravo v Sloveniji


Strokovno gradivo vam pomaga do odličnega poznavanja slovenskega davčnega sistema. Strokovni komentarji vas napotujejo na konkretne zakonske določbe, pojasnila in sodno prakso. Gradivo obsega 176 strani.
Input:

E-gradivo Davčni sistem in davčno pravo v Sloveniji :

49 € brez DDV

Vsebina

1. JAVNE FINANCE IN PRORAČUN
1.1 SPLOŠNO O JAVNIH FINANCAH
1.2 PRAVNI OKVIR JAVNIH FINANC
1.3 SPLOŠNO O PRORAČUNU
1.3.1 STRUKTURA PRORAČUNA IN FINANČNEGA NAČRTA
1.3.2 PRORAČUNSKA NAČELA
1.3.3 PRIPRAVA IN SPREJEM PRORAČUNA TER FINANČNIH NAČRTOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV
1.3.4 IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
1.3.5 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA


2. DAVČNO PRAVO
2.1 DAVČNO PRAVO IN DRUGA PODROČJA PRAVA
2.2 NAČELA
2.3 DAVČNI SISTEM
2.3.1 PRAVNI SISTEM
2.3.2 DAVČNOPRAVNI SISTEM
2.3.3 CILJI DAVČNEGA SISTEMA
2.3.4 DAVČNOPRAVNO RAZMERJE
2.3.5 OSNOVNI POJMI
2.3.6 NAČINI PLAČEVANJA DAVKOV
2.3.7 DAVČNI PLURALIZEM
2.3.8 OECD


3. FINANČNA UPRAVA
3.1 SPLOŠNO
3.2 DAVČNI REGISTER IN DRUGE EVIDENCE
3.2.1 DAVČNI REGISTER
3.2.2 DRUGE EVIDENCE
3.3 VLOGA FINANČNE UPRAVE PRI OBLIKOVANJU DAVČNIH PREDPISOV OZ. PRI NJIHOVI UPORABI V PRAKSI
3.4 POSEBNI DOLOČBI


4. DAVČNI POSTOPEK
4.1 SPLOŠNO
4.2 OSNOVNI POJMI
4.3 NAČELA DAVČNEGA POSTOPKA
4.3.1 SODNA PRAKSA
4.4 INFORMIRANJE ZAVEZANCEV ZA DAVEK
4.4.1 VNAPREJŠNJI CENOVNI SPORAZUM
4.5 VAROVANJE PODATKOV
4.6 HRANJENJE IN VODENJE DOKUMENTACIJE
4.6.1 VEZANA KNJIGA RAČUNOV
4.6.2 DAVČNA ŠTEVILKA
4.6.3 OBVEZNOST NAKAZOVANJA PLAČIL IN PREJEMKOV NA TRANSAKCIJSKE RAČUNE
4.7 DAJANJE PODATKOV DAVČNEMU ORGANU ZA POBIRANJE DAVKOV
4.8 DAVČNA OBVEZNOST
4.8.1 IZPOLNITEV DAVČNE OBVEZNOSTI
4.8.2 NAČIN IZPOLNITVE DAVČNE OBVEZNOSTI
4.8.2.1 DAVČNI OBRAČUN
4.8.2.2 OBRAČUN DAVČNEGA ODTEGLJAJA
4.8.2.3 ODLOČBA O ODMERI DAVKA
4.8.2.4 POSEBNE DOLOČBE O ODMERI DAVKA
4.9 DAVČNI POSTOPEK
4.9.1 STVARNA PRISTOJNOST
4.9.2 KRAJEVNA PRISTOJNOST
4.9.3 FAZE DAVČNEGA POSTOPKA
4.9.3.1 ZAČETEK DAVČNEGA POSTOPKA
4.9.3.2 UGOTOVITVENI IN DOKAZNI POSTOPEK
4.9.3.3 ODMERNA ODLOČBA
4.9.4 ZAČASNA ODLOČBA, GLAVNA ODLOČBA IN ODLOČBA, IZDANA NA PODLAGI ZAPISNIKA
4.9.5 STROŠKI DAVČNEGA POSTOPKA
4.9.6 VROČANJE
4.9.6.1 VROČANJE PREKO PORTALA eDAVKI


5. PRAVNA SREDSTVA
5.1 OSNOVNO O PRAVNIH SREDSTVIH
5.2 PRAVNA SREDSTVA V DAVČNEM POSTOPKU
5.3 REDNA PRAVNA SREDSTVA
5.3.1 PRITOŽBA
5.3.1.1 RAZLOGI ZA PRITOŽBO
5.3.1.2 OBLIKA IN VSEBINA PRITOŽBE
5.3.1.3 VLOŽITEV PRITOŽBE
5.3.1.4 POSTOPEK V ZVEZI S PRITOŽBO
5.3.1.5 ODLOČBA ORGANA DRUGE STOPNJE
5.3.2 PRITOŽBA, ČE ODLOČBA PRVE STOPNJE NI BILA IZDANA – MOLK ORGANA
5.4 IZREDNA PRAVNA SREDSTVA
5.4.1 ODPRAVA IN RAZVELJAVITEV OZ. SPREMEMBA ODLOČBE PO NADZORSTVENI PRAVICI
5.4.2 OBNOVA POSTOPKA
5.4.2.1 RAZLOGI ZA OBNOVO
5.4.2.2 POSEBNOSTI ZDavP-2
5.4.3 POSEBNI PRIMERI ODPRAVE, RAZVELJAVITVE IN SPREMEMBE ODLOČBE
5.4.4 SPREMEMBA ALI ODPRAVA ODLOČBE V ZVEZI Z UPRAVNIM SPOROM
5.4.5 IZREDNA RAZVELJAVITEV ODLOČBE
5.4.6 NIČNOST ODLOČBE
5.5 PRAVNE POSLEDICE ODPRAVE IN RAZVELJAVITVE ODLOČBE
5.6 UPRAVNI SPOR
5.6.1 SPLOŠNO
5.6.2 STRANKE V POSTOPKU
5.6.3 TOŽBA
5.6.4 RAZLOGI ZA IZPODBIJANJE UPRAVNEGA AKTA
5.6.5 POSTOPEK S TOŽBO
5.6.6 ODLOČBA
5.6.7 PRAVNA SREDSTVA
5.6.7.1 PRITOŽBA
5.6.7.2 REVIZIJA
5.6.7.3 OBNOVA POSTOPKA


6. IZPOLNITEV DAVČNE OBVEZNOSTI
6.1 PLAČILO DAVKA
6.1.1 VRSTNI RED PLAČILA
6.2 OBRESTI
6.3 VRAČILO DAVKA
6.4 POBOT
6.5 OBRESTI OD PREVEČ ODMERJENEGA ALI NEUPRAVIČENO ODMERJENEGA DAVKA


7. ODPIS, DELNI ODPIS, ODLOG IN OBROČNO PLAČEVANJA DAVKA TER NEIZTERLJIVOST DAVKA
7.1 ODPIS, DELNI ODPIS IN ODLOG PLAČILA DAVKA TER OBROČNO PLAČEVANJA DAVKA
7.2 HUJŠA GOSPODARSKA ŠKODA
7.3 POSEBNI PRIMERI ODLOGA IN OBROČNEGA PLAČEVANJA DAVKA
7.4 OMEJITEV UPORABE DOLOČB TEGA POGLAVJA
7.5 OBRAČUN OBRESTI
7.6 ODPIS DAVKA
7.7 POGOJNO IZTERLJIVI DAVEK


8. ZAVAROVANJE IZPOLNITVE IN PLAČILA DAVČNE OBVEZNOSTI


9. ZASTARANJE
9.1 PRETRGANJE ZASTARANJA
9.2 ZADRŽANJE ZASTARANJA PRAVICE DO IZTERJAVE


10. MEDNARODNO SODELOVANJE V DAVČNIH ZADEVAH
10.1 UPRAVNA POMOČ PRI IZTERJAVI DAVŠČIN DRŽAVAM ČLANICAM EU
10.1.1 SPLOŠNO
10.1.2 PRISTOJNOST
10.1.3 JEZIK, VAROVANJE PODATKOV IN NJIHOV NAMEN
10.1.4 ZAPROSILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV
10.1.5 OMEJITVE
10.1.6 ZAPROSILO ZA IZTERJAVO IN ZAPROSILO ZA ZAVAROVANJE IN POPLAČILO
10.1.7 PRAVNO SREDSTVO
10.2 UPRAVNO SODELOVANJE PRI OBDAVČENJU
10.3 IZMENJAVA PODATKOV MED ČLANICAMI EU IN IZVAJANJE MEDNARODNIH POGODB O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČENJA


11. PRIJAVA PODATKOV O RAČUNIH V TUJINI
11.1 PRAVNA PODLAGA
11.2 ROK ZA PRIJAVO FINANČNIH RAČUNOV
11.3 NAČIN PRIJAVE
11.4 GLOBA
11.5 PLAČILNI RAČUNI
11.6 PRIDOBIVANJE PODATKOV IZ TUJINE
11.7 PRIDOBIVANJE PODATKOV ZA NAZAJ


Avtorji

mag. Kaja Breznik Ladinik

Seminar

Termin

Število razpoložljivih seminarjev : 2
Naslednji termin: 27.11.2019
Lokacija: Ljubljana

O produktu

Dobro poznavanje davčnega sistema in davčnega prava je ključno za uspešno poslovanje. Skupaj s pravno strokovnjakinjo mag. Kajo Breznik Ladinik smo pripravili praktično strokovno gradivo, ki vas vodi po vseh postavkah davčnega sistema v Sloveniji, pri tem pa vas opozarja na vaše obveznosti in pravilno izvajanje zakonskih določb v praksi.

Struktura besedila je pripravljena tako, da vas napotuje na konkretne člene zakonov, pojasnila davčnega organa in aktualno sodno prakso.

Strokovno gradivo obsega 176 strani besedila v A4 formatu (PDF oblika).