Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritja - 1. izvod 2020


Nova aktualna številka revije prikazuje situacije – poslovne dogodke, s katerimi se srečujete zaradi spremembe predpisov. Vsebuje konkretne primere novih ter zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritij s komentarji ter razumljivo razlago brez navajanja nepotrebnih paragrafov. Vsebuje tudi kontrolne sezname za preverjanje posameznih postavk računovodskih izkazov. Vsebuje 60 strani A4 formata.
Input:

Prodajne različice produktov Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritja - 1. izvod 2020:

79 € brez DDV

Vsebina

Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov

ČASOVNE RAZMEJITVE

Časovne razmejitve pri najemih nepremičnin

DDV v prejetih računih

Prodaja enonamenskih in večnamenskih kuponov v svojem imenu za dobaviteljev račun (komisijska prodaja)

Primeri pasivnih časovnih razmejite

Opredmetena osnovna sredstva pridobljena s spodbudo (subvencija)

Pasivne časovne razmejitve za obresti

Kratkoročno vnaprej vračunani stroški regresa za letni dopust

Vnaprej vračunani stroški za neizkoriščen dopust

KAPITAL

Obdavčitev prodaje lastnega poslovnega deleža

Pojasnila h knjiženju obdavčitve prodaje lastnega poslovnega deleža

Obdavčitev prodaje lastnega poslovnega deleža v enoosebni družbi

Pojasnila h knjiženju obdavčitve prodaje lastnega poslovnega deleža v enoosebni družbi

Obdavčitev naknadnih vplačil družbenikov

Pojasnila h knjiženju obdavčitve naknadnih vplačil družbenikov

Obdavčitev naknadnega vplačila družbeniku, ki ga ni vplačal

Pojasnila h knjiženju obdavčitve naknadnega vplačila družbeniku, ki ga ni vplačal

Pokrivanje davčne izgube iz preteklih let

Omejitev uveljavljanja izgube iz preteklih let pri samostojnem podjetniku

Odloženi davki in pokrivanje izgube v d.o.o.

Pojasnila h knjiženju pokrivanja izgube iz preteklih let

TERJATVE

Plačilo kupcev pri spletni prodaji preko platforme Pay Pal

Pojasnila h knjiženju Pay Pal

PRIHODKI

Prikaz nekaterih novosti pripoznavanja prihodkov iz pogodb s kupci po SRS 15 s pomočjo primerov za podjetja, ki se ukvarjajo z gradbeništvom

Prikaz nekaterih novosti pripoznavanja prihodkov iz pogodb s kupci po SRS 15 s pomočjo primerov za podjetja, ki se ukvarjajo s trgovsko dejavnostjo

Kontrolni seznam za preverjanje postavk računovodskega izkaza

Kontrolni seznam za preverjanje bilančne postavke – Časovne razmejitve SRS 11

Kontrolni seznam za preverjanje postavke iz izkaza poslovnega izida – Prihodki (nov SRS 15 – Prihodki, z začetkom uporabe z dne 1. 1. 2019)

Kontrolni seznam za preverjanje bilančne postavke – Opredmetena osnovna sredstva (v najemu)

Razkritja

RAZKRITJE PODJETIJ, KI SO ZAVEZANA REVIZIJI, ZA LETO 2019

Novi računovodski standardi in sprememba računovodskih usmeritev za najeme

Novi računovodski standardi in sprememba računovodskih usmeritev za pripoznavanje prihodkov

Prihodki od prodaje

Pogojne terjatve ali pogojne obveznosti in zaveze

Avtorji

 • Fenja Borštnar, dipl. ekon.
 • Urška Juršev, univ. dipl. ekon. in davčna svetovalka z licenco ZDSS
 • Sonja kermat, dipl. ekon. spec.
 • Mateja Vrankar, pooblaščena revizorka
 • Erika Stražar, univ. dipl. ekon.

Seminar

Termin

Število razpoložljivih seminarjev : 1
Naslednji termin: 27.5.2021
Lokacija: V živo prek spleta

O produktu

Revija Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritja (primeri s komentarji knjiženj po SRS) obsega:

 • nove primere knjiženj in razkritij, s katerim ste se, ali pa se boste v kratkem, srečali
 • primere knjiženj zahtevnih poslovnih dogodkov – prikaz in razlaga konkretnega postopka na podlagi SRS, zakona, pojasnila in internega akta
 • razkritja k računovodskim izkazom za mikro, majhna, srednja in velika podjetja
 • različice knjiženj glede na to, ali zakonodaja omogoča poenostavitve
 • standardi se navajajo samo v obsegu, ki je potreben za knjiženje konkretnega primera, hkrati pa strokovnjak komentira knjiženje
 • kontrolni seznami za preverjanje postavk računovodskih izkazov