Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritja - 1. izvod 2019


Številka revije 1/2019 je pripravljena za letno poročilo 2019 in prikazuje situacije – poslovne dogodke, s katerimi se srečujete zaradi spremembe predpisov. Vsebuje konkretne primere novih ter zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritij s komentarji ter razumljivo razlago brez navajanja nepotrebnih paragrafov. Vsebuje 60 strani A4 formata.
Input:

Prodajne različice produktov Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritja:

79 € brez DDV

Vsebina

Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov

AMORTIZACIJA

Obračun amortizacije pri najetih opredmetenih osnovnih sredstvih in ZDDPO-2

Pojasnila h knjiženju amortizacije

ČASOVNE RAZMEJITVE

Pojasnila h knjiženju časovnih razmejitev

ELEKTRIČNO OSEBNO VOZILO

Povračilo stroška energije za električno službeno vozilo

Pojasnila h knjiženju električnega osebnega vozila

IZOBRAŽEVANJE

Podjetje na izobraževanje iz varjenja povabi dva zaposlena pri dobavitelju, ki dobavlja polizdelke

Podjetje na izobraževanje, ki ga organizira za svoje zaposlene, povabi vodjo nabave iz partnerskega podjetja

Podjetje A organizira izobraževanje tudi za zaposlene iz povezane družbe B

Podjetje A organizira izobraževanje tudi za zaposlenega podjetja, s katerim ni v poslovnem odnosu

Pojasnila h knjiženju izobraževanja

KONSOLIDACIJA

Kako zagotoviti hiter in učinkovit proces konsolidiranja in povezava s poslov. računovodstvom

LIZING

Poenostavljena metoda prehoda na podlagi prehodnih določb novih pravil SRS o najemih

Pojasnila h knjiženju prehoda na SRS o najemih

MONTAŽA

Prodaja stroja z montažo, ki se izvede kasneje, kot je bila opravljena dobava opreme

Pojasnila h knjiženju prodaje stroja z montažo

Prodaja blaga iz trgovine z montažo, ne da je blago na zalogi v trgovini

Pojasnila h knjiženju prodaje klime z montažo

POPIS

Primeri knjiženj popisnih razlik

Komentar h knjiženju popisa

PRIHODKI

Pri pripoznavanju prihodkov iz pogodb s kupci v skladu z novim SRS 15 se srečamo z vrsto presoj in ocen

TRGOVSKO BLAGO

Prodaja blaga po ceni, ki je nižja od nabavne cene blaga

Prenos osnovnih sredstev in zalog blaga ob zaključku opravljanja dejavnosti samostojnega podjetnika

Pojasnila h knjiženju trgovskega blaga

Razkritja

RAZKRITJE PODJETIJ, KI NISO ZAVEZANA REVIZIJI, ZA LETO 2019

Pojasnilo k izkazom majhne gospodarske družbe, ki ni zavezana reviziji (vzorec)

Pojasnila k izkazom majhne gospodarske družbe, ki ni zavezana reviziji (komentar)

RAZKRITJE PODJETIJ, KI SO ZAVEZANA REVIZIJI, ZA LETO 2019

V primerih uporabljeni konti

Avtorji

  • Fenja Borštnar, dipl. ekon.
  • Urška Juršev, univ. dipl. ekon. in davčna svetovalka z licenco ZDSS
  • Sonja kermat, dipl. ekon. spec.
  • Mateja Vrankar, pooblaščena revizorka
  • Erika Stražar, univ. dipl. ekon.

Seminar

Termin

Število razpoložljivih seminarjev : 1
Naslednji termin: 27.5.2021
Lokacija: V živo prek spleta

O produktu

Aktualna številka revije Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritja (primeri s komentarji knjiženj po SRS) obsega:

  • nove primere knjiženj in razkritij, s katerim ste se, ali pa se boste v kratkem, srečali
  • primere knjiženj zahtevnih poslovnih dogodkov – prikaz in razlaga konkretnega postopka na podlagi SRS, zakona, pojasnila in internega akta
  • razkritja k računovodskim izkazom za mikro, majhna, srednja in velika podjetja
  • različice knjiženj glede na to, ali zakonodaja omogoča poenostavitve
  • standardi se navajajo samo v obsegu, ki je potreben za knjiženje konkretnega primera, hkrati pa strokovnjak komentira knjiženje