Brošure

Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritja - julij 2022

Nova aktualna številka revije prikazuje situacije – poslovne dogodke, s katerimi se srečujete zaradi spremembe predpisov. Vsebuje konkretne primere novih ter zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritij s komentarji ter razumljivo razlago brez navajanja nepotrebnih paragrafov. Vsebuje tudi kontrolne sezname za preverjanje posameznih postavk računovodskih izkazov. Vsebuje 60 strani A4 formata.

Vsebina

Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritja

Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov

GRADBENA SITUACIJA

 • Primer 1: Gradnja objekta
 • PRIMER 2: Gradnja objekta po dolgoročni gradbeni pogodbi
 • PRIMER 3: Gradnja poslovnega objekta, zaračunavanje kupcu z gradbenimi situacijami in končni obračun stroškov, kupec ni zavezanec za DDV
 • PRIMER 4: Gradnja poslovnega objekta, zaračunavanje kupcu zavezancu za DDV, z gradbenimi situacijami in končni obračun stroškov, kupec gradbenemu podjetju zadržanih sredstev ne plača v celoti

LASTNI DELEŽI

 • PRIMER 1: Pridobitev lastnega poslovnega deleža podjetja od edinega družbenika
 • PRIMER 2: Pridobitev lastnega poslovnega deleža podjetja, vrednost podjetja je ocenil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij

Sprememba davčne obravnave izplačila kupnine za nakup lastnih poslovnih deležev v družbi z omejeno odgovornostjo – Sodba VSRS, X IPS61/2021 z dne 15. 12. 2021

NAJEMI

Primeri obračunavanja najemov z vidika najemnika

 • PRIMER 1: Pridobivanje ekonomskih koristi
 • PRIMER 2: Opredelitev trajanja najema
 • PRIMER 3: Opredelitev diskontne mere
 • PRIMER 4: Po vsebini nespremenljive najemnine

OKOLJSKE DAJATVE

Obračun okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Osnovna sredstva in sprememba ali oženja dejavnosti
Prodaja opredmetenega osnovnega sredstva
Nakup telefona na obroke
Sprememba amortiziranja telefonov

POSLOVNI IZID

 • PRIMER 1: Izplačilo dobička fizični osebi kot vračilo posojila
 • PRIMER 2: Izplačilo dobička fizični osebi v obliki nepremičnine

REZERVACIJE

Rezervacije za pokrivanje prihodnjih stroškov oziroma odhodkov zaradi razgradnje, ponovne vzpostavitve prvotnega stanja in druge podobne rezervacije.

TEČAJNE RAZLIKE

Učinki sprememb deviznih tečajev

 • PRIMER 1: Pripoznavanje tečajnih razlik

Knjiženje tečajnih razlik

 • PRIMER 1: Družba nabavi material za proizvodnjo, prejela je račun v USD
 • PRIMER 2: Kupec podjetju plača predujem za blago v USD

V primerih uporabljeni konti

Storitve

Aktualni poslovni dogodki v brošuri so povezani s tveganji pri poslovanju s tujino (v Tečajne razlike in v odgovoru Knjiženje računa za blago iz VB in DDV), izplačila kapitala lastnikom (v Lastni deleži in v Poslovni izid) in spremembe poslovanja ter oženje dejavnosti (v Najemi in v Opredmetena osnovna sredstva).

Fokus v brošuri je na uporabi Slovenskih računovodskih standardov. Spoznali boste podlage za knjiženja. Kjer pa ni podlage po SRS, vam predstavljamo podlago po MSRP, ki jih v takšnih situacijah uporabimo kot primere dobre prakse. Ker je brošura v tiskani obliki, si jo lahko shranite in, kadar bo treba, uporabite za argumente za vaše delo. V njej objavljamo tudi primere gradbene situacije, saj je lažje slediti knjiženju, če so tabele natisnjene.

Za vsa vaša vprašanja je na razpolago:
Verlag Dashöfer - info@dashofer.si