Brošure

Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritja - november 2021

Nova aktualna številka revije prikazuje situacije – poslovne dogodke, s katerimi se srečujete zaradi spremembe predpisov. Vsebuje konkretne primere novih ter zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritij s komentarji ter razumljivo razlago brez navajanja nepotrebnih paragrafov. Vsebuje tudi kontrolne sezname za preverjanje posameznih postavk računovodskih izkazov. Vsebuje 60 strani A4 formata.

Avtorji

 • Erika Stražar, univ. dipl. ekon.
 • Fenja Borštnar, dipl. ekon.
 • Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p
 • Sonja Kermat
 • Urška Juršev
 • Suzana Friegl
 • Maruša Hauptman, pooblaščena revizorka, BDO Revizija d.o.o.
 • Anka Mirnik Kosič

Vsebina

Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritja

Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov

DAVEK NA DODANO VREDNOST

 • Knjiženje, vodenje evidenc in izdaja računov za eVEM DDV
 • PRIMER 1: Evidence - knjižbe za obračun DDV v sistemu OSS
 • PRIMER 2: Zbirni podatki za obračun DDV v sistemu OSS (obdobje 01.07.2021 do 30.09.2021)
 • PRIMER 3: Evidence obračuna DDV (OSS)

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

 • Kasnejša vlaganja v nepremičnine na primeru prenove nepremičnin z zamenjavo oken na zgradbi
 • Vzdrževanje ali investicija pri opredmetenih osnovnih sredstvih
 • PRIMER 1: Kasnejša vlaganja v OOS
 • PRIMER 2: Ureditev okolice z zasaditvijo okrasnega grmičevja
 • PRIMER 3: Remont proizvodne linije

PLAČE

 • Obračun nadomestil plač zaposlenim, ki v času epidemije COVID-19 delajo krajši delovni čas zaradi nezmožnosti zagotavljanja dela vsem zaposlenim za polni delovni čas

POSLOVNI IZID

 • Izplačilo dobička družbeniku v povezavi s COVID-19 ukrepi
 • Kriptovalute
 • PRIMER 1: Prvotno merjenje kriptovalut po nabavni vrednosti
 • PRIMER 2: Kasnejše merjenje kriptovalut po nabavni vrednosti
 • PRIMER 3: Slabitev kriptovalut merjene po nabavni vrednosti
 • PRIMER 4: Stroški nakupa merjeni po modelu poštene vrednosti
 • PRIMER 5:  Kasnejše merjenje kriptovalut po modelu poštene vrednosti

TERJATVE

 • Načini nedenarne poravnave terjatev in faktoring
 • PRIMER 1: Kompenzacija
 • PRIMER 2: Navadna cesija
 • PRIMER 3: Asignacija
 • PRIMER 4:: Faktoring

Razkritja

Razkritje podjetij, ki so zavezana reviziji za leto 2021

Odgovori na vprašanja

 • Odgovori na vprašanja glede osnovnih sredstev
 • V primerih uporabljeni konti

Storitve

Revija Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritja (primeri s komentarji knjiženj po SRS) obsega:

 • nove primere knjiženj in razkritij, s katerimi ste se ali pa se morda boste srečali v kratkem
 • primere knjiženj zahtevnih poslovnih dogodkov – prikaz in razlaga konkretnega postopka na podlagi SRS, zakona, pojasnila in internega akta
 • razkritja k računovodskim izkazom za mikro, majhna, srednja in velika podjetja
 • različice knjiženj glede na to, ali zakonodaja omogoča poenostavitve
 • standardi se navajajo samo v obsegu, ki je potreben za knjiženje konkretnega primera, hkrati pa strokovnjak komentira knjiženje
 • kontrolni seznami za preverjanje postavk računovodskih izkazov

Za vsa vaša vprašanja je na razpolago:
Milan Bagin - milan.bagin@dashofer.sk