Brošure

Novi primeri knjiženja po SRS

Tiskana brošura vsebuje primere knjiženja po novih Slovenskih računovodskih standardih (SRS). Slovenski računovodski standardi so se spremenili ob koncu leta 2018 in se uporabljajo v letu 2019. Popolnoma nov je Slovenski računovodski standard 15 Prihodki. Poleg prihodkov se glavnina sprememb nanaša na poslovne najeme. Ker so se standardi spremenili, se določeni poslovni dogodki (na primer najemi) knjižijo po novih (spremenjenih) SRS, zato smo na enem mestu objavili vse nove primere knjiženja v letu 2019.

Avtorji

Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev

Vsebina

  1. Uvod
  2. Knjiženja poslovnih dogodkov po novem

AMORTIZACIJA

Amortizacija najetega osnovnega sredstva

AVTOMOBIL

Poslovni najem osebnega avtomobila

BONI

Prodaja enonamenskega bona

Podaritev bona ob nakupu blaga

ČASOVNE RAZMEJITVE

Oblikovanje pasivnih časovnih razmejitev pri prodaji naročniškega paketa z vezavo dveh let

DOBROPIS

Različice glede na oceno dobavitelja

GARANCIJA

Nakup računalniške opreme z doplačilom za podaljšanje garancije

GRADNJA

Gradbena pogodba o izgradnji stavbe na zemljišču in ugotavljanje transakcijske cene glede na spremembo gradbene pogodbe

HARDVARE

Podjetje sklene pogodbo za najem strežnikov za obdobje 4-ih let

LIZING

Poslovni najem manjše vrednosti

NEPREMIČNINE

Najem nepremičnine in vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti

Prehod na nov način evidentiranja najema

OBRATOVALNI STROŠKI

Najemnina je v celoti obdavčena

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Začetno merjenje opreme pri najemniku

POPUST

Dani popust za predčasno plačilo za trgovsko blago

PRIHODKI

Letni količinski popust (superrabat)

SOFTWARE

Najem programske opreme

ZAVAROVANJE

Plačilo dodatne zavarovalne premije ob nakupu opreme, s katero kupec pridobi dodatno obdobje jamstva za popravilo opreme

  1. Najpogosteje uporabljeni konti po novem

021 - Zgradbe, vrednotene po modelu nabavne vrednosti

035 - Popravek vrednosti zgradb zaradi amortiziranja

040 - Oprema in nadomestni deli, vrednoteni po modelu nabavne vrednosti

050 - Popravek vrednosti opreme in nadomestnih delov zaradi amortiziranja

275 - Kratkoročne obveznosti iz najema

291 - Kratkoročno odloženi prihodki

413 - Najemnine

431 - Amortizacija zgradb

432 - Amortizacija opreme in nadomestnih delov

743 - Odhodki iz drugih finančnih obveznosti

760 - Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu

762 - Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem trgu

768 - Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki (subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije, premije ...)

765 - Prihodki od najemnin

968 - Druge dolgoročne pasivne časovne razmejitve

975 - Dolgoročni dolgovi iz najema

Storitve

- Strokovni komentarji za vsak poslovni dogodek po novem

- Navedena pravna podlaga za novo obravnavo poslovnih dogodkov v primerih

- Vsebuje 23 primerov knjiženj poslovnih dogodkov in 15 najpogosteje uporabljenih kontov po novih SRS

- Tiskana brošura vsebuje 60 strani A4 formata

- Dodatne strokovne vsebine po e-pošti  - brezplačno

Za vsa vaša vprašanja je na razpolago:
Mihael Sket - mihael.sket@dashofer.si