Seminar:
Preizkušeni poznavalec priprave konsolidacije v skladu z MSRP

Osnovne informacije

Kotizacija: 1300 EUR brez DDV, vključuje strokovni material.

Trajanje: 9.00 -15.00

Tema

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 1
 Naslednji termin: 16.10.2020 - 13.11.2020
Lokacija: Ljubljana

Termini in prijava - Preizkušeni poznavalec priprave konsolidacije v skladu z MSRP

Lokacija
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se
 • 16.10.2020 - 13.11.2020
 • mag. Ingrid Zadel
 • 1300 EUR + DDV
Input:

Prosta mesta še na voljo.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Vsebina izobraževanja - Preizkušeni poznavalec priprave konsolidacije v skladu z MSRP

1. MODUL: seminar »Zgradimo temelje za pripravo konsolidacije«

Predavateljica: mag. Ingrid Zadel
Termin: 16. 10. 2020, med 9.00 in 11.30

 • Opredelitev konsolidiranih računovodskih izkazov
 • Zakonska podlaga za konsolidiranje
 • Zavezanci za sestavo konsolidiranih računovodskih izkazov in opredelitev skupine
 • Izzivi iz prakse in predstavitev postopkov konsolidacije

2. MODUL: interaktivna delavnica »Prehod s SRS na MSRP«

Predavateljica: mag. Ingrid Zadel
Termin: 16. 10. 2020, med 12.30 in 15.00

V modulu bodo zajeti:

  • Izbrani MSRP in razlike v primerjavi s SRS
  • Prehod na MSRP

3. MODUL: seminar »Konsolidacijski postopki«
Predavateljica: mag. Ingrid Zadel
Termin: 23. 10. 2020, med 9.00 in 11.30

   • Pravila pri sestavi konsolidiranih računovodskih izkazov
   • Pregled pomembnih MSRP za konsolidacijo (MSRP 3 – Poslovne združitve, MSRP 10 – Konsolidirani računovodski izkazi, MSRP 11 – Skupni aranžmaji, MRS 28 – Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige, MSPR 12 – Razkritje deležev v drugih podjetjih)
   • Predpostavke konsolidiranja
   • Opredelitev obvladovanja kot podlage za konsolidacijo (MSRP10)

4. MODUL: interaktivna delavnica »Konsolidacijski postopki – prvo konsolidiranje«
Predavateljica: mag. Ingrid Zadel
Termin: 23. 10. 2020, med 12.30 in 15.00

   • Prvo konsolidiranje in obravnava poslovne združitve (MSRP 3)

5. MODUL: interaktivna delavnica »Konsolidacijski postopki – naslednje konsolidiranje«
Predavateljica: mag. Ingrid Zadel
Termin: 6. 11. 2020, med 9.00 in 11.30

   • Primeri konsolidacijskih postopkov (prva in naslednja konsolidiranja kapitala, medsebojnih terjatev in obveznosti, izločitev vmesnih dobičkov in izgub, tečajne razlike, odloženi davki)
   • Predstavitev in razkritja (MSRP 12)

6. MODUL: seminar »Strukturne spremembe v skupini«
Predavateljica: mag. Ingrid Zadel
Termin: petek, 6. 11. 2020, med 12.30 in 15.00

   • Pridobitev odvisnega podjetja v več stopinjah
   • Obravnava neobvladujočega deleža
   • Transakcije z deleži, ki ne povzročijo izgube obvladovanja
   • Transakcije z deleži, ki povzročijo izgubo obvladovanja

7. MODUL: interaktivna delavnica »Kapitalska metoda«
Predavateljica: mag. Ingrid Zadel
Termin: petek, 13. 11. 2020, med 9.00 in 11.30

   • Naložbe, obračunane s kapitalsko metodo (MRS 28)

8. MODUL: interaktivna delavnica Priprava konsolidiranega računovodskega poročila˝
Predavateljica: mag. Ingrid Zadel
Termin: petek, 13. 11. 2020 med 12.30 in 15.00

   • Konsolidirani računovodski izkazi
   • Pomembne računovodske usmeritve in razkritja

9. MODUL: preizkus znanja
Termin: po dogovoru v skupini

Opis - Preizkušeni poznavalec priprave konsolidacije v skladu z MSRP

V skladu s 54. členom ZGD-1 in Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta 1606/2002/ES morajo družbe pripraviti svoje konsolidirane računovodske izkaze skladno z MSRP, če so njihovi vrednostni papirji na datum bilance sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu katere koli države članice.

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki ste pripravljeni na nova in aktualna znanja ter utrditev in poglobitev že obstoječega na področju konsolidacije. Izobraževanje je zastavljeno kot niz aktivnih delavnic, kjer se rešujejo konkretni vzorčni primeri. S prejemom certifikata pridobite dokazilo o znanju s področja priprave konsolidacije v skladu z MSRP.

CERTIFIKAT IZOBRAŽEVANJA: Preizkušeni poznavalec priprave konsolidacije v skladu z MSRP

 1. Certifikat je potrjen s strani strokovnjakov založbe Verlag Dashöfer in Slovensko-nemške gospodarske zbornice.
 2. Kot prejemnik certifikata imate konkurenčno prednost na trgu dela in večje zaupanje delodajalca v vaša znanja.
 3. Izobraževanje ponuja temeljito pripravo na test, mentorstvo in svetovanje strokovnjakov.
 4. Po uspešno opravljenem pisnem preizkusu znanja boste prejeli certifikat »Preizkušeni poznavalec davka na dodano vrednost« v slovenskem in angleškem jeziku.
 5. Pogoj za pridobitev certifikata je uspešno rešen test, to pomeni vsaj 60 % pravilnih odgovorov na vprašanja odprtega in zaprtega tipa.
 6. V primeru, da znanje z omenjenega področja že imate ali se interaktivnih delavnic ne morete udeležiti, se lahko odločite samo za preverjanje znanja oz. udeležbo na pisnem preizkusu znanja. Kot preostali udeleženci boste prejeli dostop do on-line priročnika in video seminarjev, ki so del študijskega gradiva.

Kontaktna oseba

Jana Ursiny
jana.ursiny@dashofer.si
+386 (0)40 716 896

Ciljna skupina - Preizkušeni poznavalec priprave konsolidacije v skladu z MSRP

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki želite obnoviti in poglobiti vaše znanje s področja priprave konsolidacije tudi v skladu s MSRP. Namenjen je vodjem finančno-računovodskih služb, vodjem računovodstva, strokovnim sodelavcem in revizorjem ter zaposlenim, ki aktivno sodelujejo pri pripravi konsolidacijskih poročil. Izobraževanje je zastavljeno kot sklop delavnic, na katerih bo obrazložena priprava konsolidacije na konkretnih primerih.

˝ Izobraževanje je Agencija za nadzor nad revidiranjem izbrala v nabor dodatnih izobraževanj revizorjev z oznko B.˝

Imate vprašanja o seminarju?

Z veseljem vam pomagamo!

Input:

Predavatelj - Preizkušeni poznavalec priprave konsolidacije v skladu z MSRP

mag. Ingrid Zadel

mag. Ingrid Zadel

ima trideset let delovnih izkušenj na področju računovodstva, kontrolinga in notranje revizije. Njena področje dela so vodenje, načrtovanje, organiziranje in koordiniranje aktivnosti s področja računovodstva družbe in skupine, predlaganje računovodske in davčne politike, vzpostavljanje poslovnih procesov v družbi in na nivoju skupine in ustrezne informacijske podpore. Bila je odgovorna za izdelavo konsolidiranih računovodskih izkazov, za računovodsko poročanje odvisnih podjetij, vpeljavo enotne računovodske politike in usmeritev skladno z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo je pridobila naziv pooblaščena revizorka.

Reference - Preizkušeni poznavalec priprave konsolidacije v skladu z MSRP

POMGRAD d.d.
ComTrade d.o.o.
Pozavarovalnica Sava d.d.
Helios TBLUS d.o.o.
Merit International d.o.o.
Simfin d.o.o.
DRI upravljanje investicij, d.o.o.
Novoline d.o.o.
Fotona d.o.o.
Unior d.d.
JUB - H d.o.o.
TBP tovarna bovdenov in plastike d.d.
ADRIA AIRWAYS d.o.o.
Sava d.d.
AGC Consultatio, d.o.o. Ljubljana
Cablex d.o.o.
Sava Turizem d.d.
Titus d.o.o. Dekani
Elektro Primorska d.d.
ŽITO d.o.o.
CRMT svetovanje in rešitve d.o.o.
Ota - S d.o.o., Ljubljana
Triglav INT, d.d.
Dinamic d.o.o.
PIT REVIZIJA D.O.O.
UNIJA računovodska hiša d.o.o.
Slovenske železnice, d.o.o.
Kostak, komunalno in gradbeno podjetje d.d.
TAB - tovarna akumulatorskih baterij d.d.
ECE d.o.o.
I.P.S. d.o.o.
MASS, d.o.o.
Tajfun Planina, d.o.o.
Merit International d.o.o.
Titus d.o.o. Dekani
Pozavarovalnica Sava d.d.
Elektro Primorska d.d.
Sava d.d.
Sava Turizem d.d.

Časovni razpored - Preizkušeni poznavalec priprave konsolidacije v skladu z MSRP

 • Interaktivne delavnice trajajo po 6 šolskih ur z vmesnim odmorom za kosilo
 • Program modulov je zastavljen tako, da boste udeleženci preko poznavanja osnovnih načel priprave konsolidacije v skladu MSRPpostopoma in celovitoosvojili tudi bolj zapletene primere, se seznanili spodrobnostmi in novostmina področju priprave konsolidacijein s pomočjo sodelujočih strokovnjakov našli rešitve in pojasnila za vse svoje dileme.
 • Praktična in aplikativna znanja boste poglobili s pomočjo praktičnih primerov (case study).
 • Dobrodošlo je, da na izobraževanju izpostavite svoje primere in odprta vprašanja, saj bostez mentorsko pomočjo predavateljev zanje poiskali optimalno rešitev.
 • V sklopu študijskega gradiva boste prejelion-line priročnik Konsolidacija od A do Ž.
 • Program izobraževanja se zaključi s pisnim preizkusom znanja inpridobitvijo certifikata »Preizkušeni poznavalec priprave konsolidacije v skladu s MSRP«v slovenskem in angleškem jeziku (pristop k preverjanju znanja in pridobitvi certifikata ni obvezen).

Pogoji in popusti - Preizkušeni poznavalec priprave konsolidacije v skladu z MSRP