Seminar:
Preizkušeni poznavalec računovodenja in obračuna plač v javnem sektorju

Osnovne informacije

Kotizacija: 1200 EUR brez DDV, vključuje strokovni material, potrdilo o udeležbi, tople napitke, osvežilne pijače ter prigrizke.

Trajanje: 9-dnevni praktični seminar, trajanje 9.00 -15.00

Tema

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 1
 Naslednji termin: 12.11.2019 - 22.11.2019
Lokacija: Ljubljana

Termini in prijava - Preizkušeni poznavalec računovodenja in obračuna plač v javnem sektorju

Lokacija
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se
 • 12.11.2019 - 22.11.2019
 • Majda Gominšek, Breda Koren, mag. Aleksandra Heinzer
 • 1200 EUR + DDV
Input:

Prosta mesta še na voljo.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Vsebina izobraževanja - Preizkušeni poznavalec računovodenja in obračuna plač v javnem sektorju

1. MODUL: Zakonska podlaga

Predavateljica:Majda Gominšek

Termin: 12. 11. 2019 9.00 – 11.30

V modulu bodo zajeti:

 • zakonska podlaga, ki jo moramo upoštevati pri vodenju računovodstva v javnem sektorju,
 • pomen računovodstva ter katere so razlike pri vodenju računovodstva v javnem sektorju, od gospodarstva,
 • osnovni pojmi, s katerimi se srečujemo v računovodstvu javnega sektorja
 • vrste proračunskih uporabnikov in njihove razlike

2. MODUL: Izkazovanje opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

Predavateljica:Majda Gominšek
Termin: 12. 11. 2019 12.15 – 15.00

V modulu bodo zajeti:

 • zakonska podlaga,
 • posebnosti knjiženja pri posrednih proračunskih uporabnikih,
 • izkazovanje v poslovnih knjigah,
 • opredelitev OOS in neop. OS,
 • evidence – poslovne knjige, knjigovodske listine in davčne evidence,
 • izkazovanje,
 • pravila vrednotenja,
 • amortizacija in pokrivanje stroškov amortizacije,
 • obveznosti do virov sredstev,
 • praktični primeri v zvezi s pridobitvijo sredstev ter po virih financiranja.

3. MODUL: Obračunavanje plač – delovnopravni vidik

Predavateljica:Breda Koren
Termin: 15. 11. 2019 9.00 – 11.30

Delovno pravo za računovodje v javnem sektorju. Pomembno za pravilen obračun

plač zaposlenih v javnem sektorju – posredni uporabniki javnih sredstev.

 • določitev plače, sprememba plače-pogodba o zaposlitvi,
 • dodatki, delovna uspešnost,
 • napredovanje v plačne razrede in nazive,
 • sprememba delovnega mesta, pridobitev naziva,
 • sprememba delodajalca,

4. MODUL – Obračunavanje plač – računovodski vidik

Predavateljica: Majda Gominšek
Termin: 15. 11. 2019 med 12.15 – 15.00

V modulu bodo zajeti:

 • prikaz posameznih obračunov: plač, AH, podjemne pogodbe, sejnine, določitev višin povračil v skladu s predpisi (ZUJF, kolektivne pogodbe),
 • izkazovanje stroškov v poslovnih knjigah tako, da je iz evidenc in na podlagi sodil mogoče ugotoviti stroške za posamezne dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti,
 • razporejena je po načelu naravne vrste stroškov: materiala, storitev, stroškov dela, amortizacije in drugih stroškov,
 • praktični primeri knjiženj posameznih stroškov po vrstah.

5. MODUL: Povračila stroškov v javnem sektorju

Videoseminar predavateljice Majde Gominšek

6. MODUL: Knjiženje drugih stroškov, izkazovanje prihodkov in odhodkov

Predavateljica:Majda Gominšek
Termin: 18. 11. 2019 9.00 – 11.30

V modulu bodo zajeti:

 • posebnosti knjiženja pri posrednih proračunskih uporabnikih,
 • izkazovanje odhodkov in prihodkov v poslovnih knjigah – posebnosti skupine 46 in 76,
 • izkazovanje prihodkov po denarnem toku in datumu nastanka poslovnega dogodka,
 • praktični primeri knjiženj prihodkov,
 • ugotovitev rezultata – knjiženje,
 • za kaj vse lahko porabimo presežek prihodkov nad odhodki,
 • kako pokrivamo presežek odhodkov nad prihodki

7. MODUL: Davčni obračun

Predavateljica:Majda Gominšek
Termin: 18. 11. 2019 12.15 – 15.00
 • sestava davčnega obračuna in njegove posebnosti za določene uporabnike EKN,
 • kakšne so razlike med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo ter tržno službo,
 • praktični primeri zaključnih knjiženj.

8. MODUL: Obračunavanje DDV v javnem sektorju

Predavateljica: Aleksandra Heinzer
Termin:22. 11. 2019 9.00 – 14.00

V modulu bodo zajeti:

 • uporaba predpisov: gradivo kot pomoč pri reševanju vsakdanjih DDV problemov,
 • prepoznavanje transakcij: kaj je in kaj ni v sistemu DDV,
 • davčni zavezanci za namene DDV:
  • vrste davčnih zavezancev,
  • posebna ureditev za male davčne zavezance,
  • osebe javnega prava kot davčni zavezanci,
 • pomen ID številke za namene DDV,
 • razdelitev transakcij znotraj sistema DDV:
  • obdavčen promet,
  • oproščen promet (prave in neprave oprostitve),
 • dobava blaga:
  • nakup blaga v tujini,
 • dobava in nabava storitev:
  • določanje kraja opravljanja storitev,
  • izvajalci ali naročniki storitev so tujci,
 • stopnja DDV,
 • obdavčljivi dogodek, obveznost obračuna,
 • odbitek DDV:
  • nastanek in obseg pravice,
  • uveljavljanje pravice do odbitka,
  • omejitve odbitka DDV,
  • odbitni delež,
  • popravki odbitka DDV,
 • izdajanje in prejemanje računov,
 • transakcije z nepremičnine in DDV:
  • prodaje in nakupi,
  • oddajanje in najemanje,
 • naročanje dobav po 76.a členu ZDDV-1.

9. MODUL: preizkus znanja v pisni obliki za pridobitev certifikata »Preizkušeni poznavalec računovodenja v javnem sektorju«

Predviden termin: po dogovoru v skupini

Opis - Preizkušeni poznavalec računovodenja in obračuna plač v javnem sektorju

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki želite obnoviti in poglobiti vaše znanje s področja računovodenja in obračuna plač v javnem sektorju.

  1. Certifikat je potrjen s strani strokovnjakov založbe Verlag Dashöfer in Fakultete za management in pravo MLC Ljubljana ter velja kot dokazilo o znanju z omenjenega področja oz. tematike.
  2. Kot prejemnik certifikata imate konkurenčno prednost na trgu dela in večje zaupanje delodajalca v vaša znanja.
  3. Izobraževanje ponuja temeljito pripravo na test, mentorstvo in svetovanje strokovnjakov.
  4. Po uspešno opravljenem pisnem preizkusu znanja boste prejeli certifikat »Preizkušeni poznavalec računovodenja in obračuna plač v javnem sektorju«
  5. Pogoj za pridobitev certifikata je uspešno rešen test, to pomeni vsaj 60% pravilnih odgovorov na vprašanja odprtega in zaprtega tipa.
  6. V primeru, da znanje z omenjenega področja že imate ali se interaktivnih delavnic ne morete udeležiti, se lahko odločite samo za preverjanje znanja oz. udeležbo na pisnem preizkusu znanja. Kot preostali udeleženci boste prejeli dostop do on-line priročnika in video seminarjev, ki so del študijskega gradiva.

Kontaktna oseba

Daniela Ključevšek
daniela.kljucevsek@dashofer.si
+386 (0)1 434 56 00

Ciljna skupina - Preizkušeni poznavalec računovodenja in obračuna plač v javnem sektorju

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki želite obnoviti in poglobiti vaše znanje s področja računovodenja in obračuna plač v javnem sektorju.

DODATNE UGODNOSTI IZOBRAŽEVANJA
• širitev socialnih kontaktov med udeleženci in kolegi v stroki
• zelo ozko in intenzivno sodelovanje s predavatelji, možnost individualnega svetovanja
• več predavateljev zagotavlja še dodatno kakovost izobraževanja, z možnostjo poglobljene obravnave izbranega področja
• certifikat je izdan na podlagi potrjenega znanja, strokovni garant izobraževanja je Fakulteta za management in pravo, MLC Ljubljana

Imate vprašanja o seminarju?

Z veseljem vam pomagamo!

Input:

Predavatelj - Preizkušeni poznavalec računovodenja in obračuna plač v javnem sektorju

mag. Aleksandra Heinzer

mag. Aleksandra Heinzer

je predsednica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in njena predstavnica v evropskem združenju davčnih svetovalcev CFE (Confédération Fiscale Européenne). Od leta 2018 je tudi zastopnica CFE v skupini VAT forum pri Evropski komisiji. V tesnem sodelovanju z založbo Verlag Dashofer se je skozi dolgoletno delo specializirala za področje DDV. Poleg tega, da svojim strankam pomaga reševati DDV probleme, je avtorica številnih člankov in prispevkov, soavtorica DDV priročnika, dnevno pa odgovarja tudi na pisna vprašanja naročnikov produktov založbe Verlag Dashofer. Posebno pozornost posveča predajanju znanja s področja DDV zvestim udeležencem njenih rednih seminarjev in tečajev.

Majda Gominšek

Majda Gominšek

finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor in soavtorica priročnika o finančnem poslovanju društev.

Breda Koren

Breda Koren

univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, je vodja Službe za splošne zadeve v Službi Vlade Republike Slovenije. Opravlja naloge na področju delovnega prava in javnih uslužbencev, finančnega poslovanja, integritete na delovnem mestu, kadrovskega upravljanja, varstva pri delu in druge organizacijske naloge. Pred tem je pregledovala predpise s področja delovnega prava in socialnih zadev z vidika skladnosti z ustavo in pravnim redom Republike Slovenije in Evropske unije. Je sodnica porotnica na Delovnem sodišču v Ljubljani, svetovalka za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu in mediatorka z dolgoletnimi izkušnjami na področju družinskih, civilnih in delovnih sporov. Na Pravni fakulteti v Ljubljani opravlja doktorat iz delovnega prava.

Reference - Preizkušeni poznavalec računovodenja in obračuna plač v javnem sektorju

Zdravstveni dom Murska Sobota
Zavod za gradbeništvo Slovenije
Vrtec Galjevica
Srednja elektro - računalniška šola Maribor
Moj računovodja računovodske storitve d.o.o.
R FAKTURA d.o.o.
DANIELI SYSTEC TECHNOLOGY d.o.o.
UNIJA računovodska hiša d.o.o.
Glasbena šola Ljubljana Moste - Polje
Ipse, Majda Zalokar s.p.
Ratio d.o.o.
CZBO
Slovenska Akreditacija
MARINKA RIGLER, S.P.
Srednja šola za oblikovanje Maribor
Revidera d.o.o.
Občinska knjižnica Jesenice
ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE
Gimnazija Ledina
Srednja tehniška šola Koper
JSS MOK
Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Gozdarski Inštitut Slovenije
Center za pomoč na domu Maribor
ALTA konto d.o.o.
Pedagoški inštitut
Zdravstveni dom Zagorje
ZRS Bistra Ptuj
Vizija računovodstvo, d.d
OŠV ANKARAN
J.B. Jana Lavrič s.p.
Romana Dečko Grmek, s.p., revizijska
Osnovna šola Loče
REVIDICOM PLUS, d.o.o.
Osnovna šola Simona Kosa
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA
Gornjesavski muzej Jesenice
Vrtec Tržič
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE

Časovni razpored - Preizkušeni poznavalec računovodenja in obračuna plač v javnem sektorju

• Interaktivne delavnice trajajo po 7 šolskih ur z vmesnim odmorom za kosilo.
• Program modulov je zastavljen tako, da boste udeleženci preko poznavanja osnovnih načel in določb zakonov in podzakonskih aktov, postopoma in celovito osvojili tudi bolj zapletene primere iz računovodske prakse, se seznanili s podrobnostmi in novostmi na področju računovodenja v javnem sektorju in s pomočjo sodelujočih strokovnjakov našli rešitve in pojasnila za vse svoje dileme.
• Praktična in aplikativna znanja boste poglobili skozi praktične primere (case study).
• Dobrodošlo je, da na izobraževanju izpostavite svoje primere in odprta vprašanja, saj boste z mentorsko pomočjo predavateljev zanje hitro poiskali optimalno rešitev.
• Program izobraževanja se zaključi s pisnim preizkusom znanja in pridobitvijo certifikata »Preizkušeni poznavalec računovodenja in obračuna plač v javnem sektorju« (pristop k preverjanju znanja in pridobitvi certifikata ni obvezen).

Pogoji in popusti - Preizkušeni poznavalec računovodenja in obračuna plač v javnem sektorju

Na program certificiranega izobraževanja se lahko prijavite na spletni strani ali pa nam izpolnjeno prijavnico pošljite po pošti ali faxu. Po uspešni prijavi preko spleta boste prejeli e-potrdilo. Na podlagi prejete prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnajte v navedenem plačilnem roku oz. najkasneje do datuma izobraževanja. Odpoved mora biti pisna in najmanj 5 delovnih dni pred datumom pričetka izobraževanja. Pri neudeležbi brez pisne odjave, kotizacije ne vračamo. Plačilo je pogoj za udeležbo.
Zadnji rok za odjavo udeležbe je 5 dni pred datumom seminarja. V primeru, da se stranka ne odjavi, je obvezana poravnati celoten znesek izobraževanja.