Seminar:
Preizkušeni poznavalec finančne analize, planiranja in finančnega kontrolinga

Osnovne informacije

Kotizacija: 950 EUR brez DDV, vključuje strokovni material.

Trajanje: 9.00 -15.00

Tema

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 1
 Naslednji termin: 11.11.2020 - 3.12.2020
Lokacija: Ljubljana

Termini in prijava - Preizkušeni poznavalec finančne analize, planiranja in finančnega kontrolinga

Lokacija
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se
  • 11.11.2020 - 3.12.2020
  • dr. Nadja Zorko, Miloš Vignjević
  • 950 EUR + DDV
Input:

Prosta mesta še na voljo.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Vsebina izobraževanja - Preizkušeni poznavalec finančne analize, planiranja in finančnega kontrolinga

I. modul
Delavnica: ˝Finančna analiza in diagnostika finančnega zdravja podjetja˝
(praktičen primer)
Datum: 11.11.2020 9.00 -11.30
Predavateljica: Dr. Nadja Zorko

- Viri podatkov in načini preverjanja uporabnosti ter kredibilnosti podatkov;
- Razumevanje bilance stanja, izkaza poslovnega uspeha in denarnih tokov ter soodvisnost med njimi;
- Finančna analiza (kapitalske stabilnosti, likvidnosti, solventnosti, dobičkovnosti, tveganosti poslovanja glede na panogo);
- Ključni pokazatelji finančnega zdravja podjetja glede na dejavnost;
- Finančna analiza in presoja kreditne sposobnosti v bankah;
- Ključni dejavniki, ki kreirajo vrednost podjetja.

II. modul
Delavnica: ˝Planski proces, postavljanje finančnih ciljev˝
Datum: 11.11.2020 12.15 – 15.00
Predavateljica: Dr. Nadja Zorko

- Planski proces v podjetju ter ključni poslovni in finančni cilji podjetja in njihova prepletenost, soodvisnost;
- Vpliv in povezanost notranjih in zunanjih dejavnikov ( okolje) na cilje podjetja; vpliv makroekonomskega okolja, uspešnosti dosedanjega poslovanja, dejavnosti, lastnikov in deležnikov na planski proces in finančno politiko in cilje podjetja;
- Poslovni in finančni cilji ključnih posameznikov v podjetju (vodja prodaje, nabave, proizvodnje, razvoja…);
- Finančna politika podjetja v delu naložb, obratnega kapitala, virov financiranja;
- Planski proces in finančni cilji v skupini povezanih podjetij.

III. modul
Delavnica: ˝Finančno planiranje˝
Datum: 18.11.2020 9.00 – 11.30
Predavateljica: Dr. Nadja Zorko

- Dolgoročno in kratkoročno planiranje- razlikovanje in prepletenost;
- Definiranje 'risk apetit' podjetja;
- Finančni cilji in finančno modeliranje;
- Presoja dolgoročnih in kratkoročnih poslovnih ciljev s perspektive finančnika;
- Presoja tveganosti plana in ustreznosti ukrepov glede na 'risk apetit' podjetja;
- Stroškovna optimizacija poslovanja- do kam in kako;
- Planiranje investicij in njihovih virov financiranja in efekt na bilance podjetja;
- Planiranje in optimiranje obratnega kapitala;
- Planiranje in optimiranje virov financiranja in kapitalske strukture podjetja glede na panogo in pričakovanja lastnikov;
- Planiranje rasti podjetja in načinov (poti) za njihovo dosego;
- Optimiranje denarnih tokov podjetja;
- Kalkulacije in njihova uporabnost, vpliv na planski proces podjetja.

IV. modul
Delavnica: ˝Finančni kontroling in poročanje˝
Datum: 18.11.2020 12.15 – 15.00
Predavateljica: Dr. Nadja Zorko

- Pregled zakonodaje, standardov in pravilnikov;
- Spremljanje doseganja ključnih ciljev podjetja in predlogi ukrepov za pravočasno odzivanje podjetja, krizni ukrepi;
- Spremljanje doseganja ključnih KPI (likvidnost, solventnost, kapitalska struktura in ustreznost, dobičkonosnost, poslovni in finančni vzvod; poštena vrednost in likvidnost terjatev, zalog, naložb, doseganje donosnosti investicij ter KRI glede na dejavnost in pravočasno odzivanje, krizni ukrepi;
- Finančni kontroling v skupini povezanih podjetij;
- Vrste poročil in njihova vsebina; poročanje notranjim in zunanjim uporabnikom ter komuniciranje z vodstvom, v podjetju, z lastniki, ključnimi deležniki;
- Stečaji in prisilne poravnave podjetij, zakaj do njih prihaja in kaj ter kako se lahko naučimo na napakah drugih.

V. modul
Delavnica:
˝Praktičen primer za presoje finančnega zdravja in predlogi ukrepov˝
˝Praktičen primer za za planski proces podjetja, presoja tveganosti plana ter določanje finančnih ciljev, finančno modeliranje, planiranje denarnih tokov podjetja, določanje ključnih KPI in KRI ter njihovo spremljanje.
Datum: 3.12.2020 9.00 – 15.00
Predavateljica: Dr. Nadja Zorko

Udeleženci bodo dobili primere in case study/excel že vnaprej s ciljem, da se pripravijo in na delavnico, ki bo potekala pod mentorstvom predavatelja in na kateri bodo iskali možne rešitve dolgoročnega razvoja in rasti podjetja s perspektive finančnika.

VI. modul
Preizkus znanja – po dogovoru v skupini.

Opis - Preizkušeni poznavalec finančne analize, planiranja in finančnega kontrolinga

Ciljem certificiranega izobraževanja je poglobiti celovito razumevanje in odprto razmišljanje ter ponuditi udeležencem orodja za samostojno presojo in odgovorno odločanje na področju korporativnih financ.

Kontaktna oseba

Jana Ursiny
jana.ursiny@dashofer.si
+386 (0)40 716 896

Ciljna skupina - Preizkušeni poznavalec finančne analize, planiranja in finančnega kontrolinga

Vodjem financ in računovodstva v podjetju, vodjem računovodskih servisov, strokovnim sodelavcem v financah in računovodstvu, računovodjem.

Imate vprašanja o seminarju?

Z veseljem vam pomagamo!

Input:

Predavatelj - Preizkušeni poznavalec finančne analize, planiranja in finančnega kontrolinga

dr. Nadja Zorko

dr. Nadja Zorko

je samostojna poslovna in finančna svetovalka podjetjem, predavateljica, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka za ekonomijo- ocenjevanje vrednosti podjetij. Prvotno je bila notranja revizorka v  sklopu banke Societe Generale Ljubljana d.d, nato je  sedemnajst let aktivno delovala kot finančna direktorica in pooblaščenka uprave za upravljanje s tveganji v mednarodnem proizvodnem koncernu Eti. Vzpostavila je aktivno mednarodno delujočo koncernsko finančno funkcijo in model upravljanja s tveganji v mednarodnem proizvodnem podjetju. Sodelovala je tudi v sklopu delovne skupine Združenja Manager, Centra za izobraževanje v pravosodju, Združenja poslovnih finančnikov Slovenije in drugo. Zadnja leta se, v sklopu samozaposlitve, v praksi ukvarja z izgradnjo prilagodljivih poslovno-finančnih modelov, ki omogočajo podjetjem večjo fleksibilnost in stabilnejšo dobičkovnost v času negotovih razmer v okolju.  Razvila je produkt diagnostike finančnega zdravja podjetja in krepitve le tega.  Je svetovalka poslovodstvom in lastnikom podjetij tudi v izrednih razmerah, kako okrepiti likvidnosti, solventnosti podjetij, kje poiskati notranje rezerve, krepiti pozitivne denarne tokove v podjetjih kot tudi svetovalka pri presoji planskega procesa ter upravljanja s tveganji, določanja t.i. risk apetitov v podjetjih in drugo. Pri delu ji pomagajo tudi izkušnje in videnja slabe prakse vodenja podjetij v primerih, ki končajo v sodnih procesih. Je predavateljica za nemško založbo Forum Media, Akademijo Finance, Verlag Dashofer, Združenje nadzornikov Slovenije in druge.

Miloš Vignjević

Miloš Vignjević

je zaposlen v UniCredit Banka Slovenija d.d.m kjer je od leta 2002 do leta 2015 deloval v diviziji poslovanja s podjetji in pretežni del časa bil vodja oddelka za podjetniško financiranje ter pokrival področja analiz poslovanja podjetij, projektno financiranje in finaciranje prevzemov. Od leta 2016 do leta 2018 je bil svetovalec uprave za strategijo in transformacijo, danes pa je vodja oddelka za strategijo in produkte v diviziji poslovanja s prebivalstvom in malimi podjetji. Je diplomant Ekonomske fakultete v Ljubljani. Izobraževal se je tudi na Slovenskem inštitutu za revizijo in pridobil naziv pooblaščenega cenilca vrednosti podjetja.