Seminar:
Preizkušeni poznavalec računovodstva v skladu z MSRP

Osnovne informacije

Kotizacija: 1300 EUR brez DDV, vključuje strokovni material, potrdilo o udeležbi, tople napitke, osvežilne pijače ter prigrizke.

Trajanje: 9.00 -15.00

Tema

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 2
 Naslednji termin: 28.11.2019 - 6.12.2019
Lokacija: Ljubljana
Najbližji potrjeni termin : 17.4.2020, Lokacija: Ljubljana

Termini in prijava - Preizkušeni poznavalec računovodstva v skladu z MSRP

Lokacija
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se
 • 28.11.2019 - 6.12.2019
 • mag. Ingrid Zadel
 • 1300 EUR + DDV
Input:
 • 17.4.2020 - 15.5.2020
 • mag. Ingrid Zadel
 • 1300 EUR + DDV
Input:

Prosta mesta še na voljo.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Vsebina izobraževanja - Preizkušeni poznavalec računovodstva v skladu z MSRP

I. delavnica: 28. 11. 2019 (9.00 - 11.30)

MODUL 1 Koncept računovodskega poročanja v skladu z MSRP

MODUL 2 Okvirna navodila MSRP

MODUL 3 MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov

MODUL 4 MRS 8 - Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake

II. delavnica: 28. 11. 2019 (12.15 - 15.00)

MODUL 5 MSRP 15 – Prihodki

III. delavnica: 29. 11. 2019 (9.00 - 11.30)

MODUL 6 MRS 2 - Zaloge

MODUL 7 MRS 16 - Opredmetena osnovna sredstva

MODUL 8 MRS 20 - Obračunavanje državnih podpor in razkrivanje državne pomoči

MODUL 9 MRS 23 - Stroški izposojanja

IV. delavnica: 29. 11. 2019 (12.15 - 15.00)

MODUL 10 MSRP 16 - Najemi

V. delavnica: 5. 12. 2019 (9.00 - 11.30)

MODUL 11 MRS 38 – Neopredmetena dolgoročna sredstva

MODUL 12 MRS 40 – Naložbene nepremičnine

MODUL 13 MRS 36 - Oslabitev sredstev

VI. delavnica 5. 12. 2019 (12.15 - 15.00)

MODUL 14 MRS 37 - Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva

MODUL 15 MRS 19 - Zaslužki zaposlencev

MODUL 16 MSRP 2 - Plačilo z delnicami

MODUL 17 MRS 12 – Davek iz dobička

MODUL 18 MRS 21 – Vplivi sprememb deviznih tečajev

VII. delavnica 6. 12. 2019 (9.00 - 11.30)

MODUL 19 MSRP 9 - Finančni inštrumenti

VIII. delavnica 6. 12. 2019 (12.15 i- 15.00)

MODUL 20 MSRP 5 - Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje

MODUL 21 MRS 10 - Dogodki po poročevalskem obdobju

MODUL 22 MRS 24 - Razkrivanje povezanih strank

MODUL 23 MRS 33 - Čisti dobiček na delnico

MODUL 24 MRS 34 - Medletno računovodsko poročanje

MODUL 25 MSRP 1 - Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja

IX. preizkus znanja po dogovoru

Test, sestavljen iz dveh delov, od katerih vsak vsebuje tri vprašanja.

Oddelek A vsebuje praktične naloge, ki vključujejo priprave posameznih izsekov računovodskih izkazov podjetja;

Oddelek B vsebuje teoretična vprašanja iz vsakega modula.

Opis - Preizkušeni poznavalec računovodstva v skladu z MSRP

Izobraževanje ponuja praktično in podrobno poznavanje ključnih mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP), kako jih interpretirati in uporabiti v praksi.

Po zaključku izobraževanja bodo udeleženci usposobljeni:

• strokovno in konceptualno razumeti strukturo računovodskega poročanja po MSRP;

• praktično uporabiti določila MSRP pri obravnavi posamičnih postavk v računovodskih izkazih;

• prepoznati in uporabiti zahteve za razkritja k računovodskim izkazom po MSRP;

• praktično izdelati računovodske izkaze po MSRP in pripraviti računovodsko poročilo po MSRP.

Kontaktna oseba

Daniela Ključevšek
daniela.kljucevsek@dashofer.si
+386 (0)1 434 56 00

Ciljna skupina - Preizkušeni poznavalec računovodstva v skladu z MSRP

Vodjem finančno – računovodskih služb, vodjem računovodstva, strokovnim sodelavcem v računovodstvu, računovodjem.

Imate vprašanja o seminarju?

Z veseljem vam pomagamo!

Input:

Predavatelj - Preizkušeni poznavalec računovodstva v skladu z MSRP

mag. Ingrid Zadel

mag. Ingrid Zadel

ima trideset let delovnih izkušenj na področju računovodstva, kontrolinga in notranje revizije. Njena področje dela so vodenje, načrtovanje, organiziranje in koordiniranje aktivnosti s področja računovodstva družbe in skupine, predlaganje računovodske in davčne politike, vzpostavljanje poslovnih procesov v družbi in na nivoju skupine in ustrezne informacijske podpore. Bila je odgovorna za izdelavo konsolidiranih računovodskih izkazov, za računovodsko poročanje odvisnih podjetij, vpeljavo enotne računovodske politike in usmeritev skladno z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo je pridobila naziv pooblaščena revizorka. 

mag. Ingrid Zadel

mag. Ingrid Zadel

ima trideset let delovnih izkušenj na področju računovodstva, kontrolinga in notranje revizije. Njena področje dela so vodenje, načrtovanje, organiziranje in koordiniranje aktivnosti s področja računovodstva družbe in skupine, predlaganje računovodske in davčne politike, vzpostavljanje poslovnih procesov v družbi in na nivoju skupine in ustrezne informacijske podpore. Bila je odgovorna za izdelavo konsolidiranih računovodskih izkazov, za računovodsko poročanje odvisnih podjetij, vpeljavo enotne računovodske politike in usmeritev skladno z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo je pridobila naziv pooblaščena revizorka.

Časovni razpored - Preizkušeni poznavalec računovodstva v skladu z MSRP

 • Interaktivne delavnice trajajo po 6 -7 šolskih ur z vmesnim odmorom za kosilo
 • Program modulov je zastavljen tako, da boste udeleženci preko poznavanja osnovnih načel vodenja računovodstva po MSRPpostopoma in celovitoosvojili tudi bolj zapletene primere, se seznanili spodrobnostmi in novostmina področju računvodenja v skladu z MSRPin s pomočjo sodelujočih strokovnjakov našli rešitve in pojasnila za vse svoje dileme.
 • Praktična in aplikativna znanja boste poglobili s pomočjo praktičnih primerov (case study).
 • Dobrodošlo je, da na izobraževanju izpostavite svoje primere in odprta vprašanja, saj bostez mentorsko pomočjo predavateljev zanje poiskali optimalno rešitev.
 • V sklopu študijskega gradiva boste prejelion-line priročnik Vodenje računvodstva po MSRP .
 • Program izobraževanja se zaključi s pisnim 150-minutnim preizkusom znanja inpridobitvijo certifikata »Preizkušeni poznavalec računvodenja po MSRP « (pristop k preverjanju znanja in pridobitevi certifikata ni obvezen).