Seminar:
Preizkušeni poznavalec računovodstva v skladu z MSRP

Osnovne informacije

Kotizacija: 1300 EUR brez DDV, vključuje strokovni material.

Trajanje: 9.00 -15.00

Tema

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 1
 Naslednji termin: 18.9.2020 - 9.10.2020
Lokacija: Ljubljana

Termini in prijava - Preizkušeni poznavalec računovodstva v skladu z MSRP

Lokacija
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se
  • 18.9.2020 - 9.10.2020
  • mag. Ingrid Zadel
  • 1300 EUR + DDV
Input:

Prosta mesta še na voljo.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Vsebina izobraževanja - Preizkušeni poznavalec računovodstva v skladu z MSRP

I. delavnica: 18. 9. 2020 (9.00 - 11.30)

MODUL 1 Koncept računovodskega poročanja v skladu z MSRP

MODUL 2 Okvirna navodila MSRP

MODUL 3 MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov

MODUL 4 MRS 8 - Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake

II. delavnica: 18. 9. 2020 (12.15 - 15.00)

MODUL 5 MSRP 15 – Prihodki

III. delavnica: 25. 10. 2020 (9.00 - 11.30)

MODUL 6 MRS 2 - Zaloge

MODUL 7 MRS 16 - Opredmetena osnovna sredstva

MODUL 8 MRS 20 - Obračunavanje državnih podpor in razkrivanje državne pomoči

MODUL 9 MRS 23 - Stroški izposojanja

IV. delavnica: 25. 10. 2020 (12.15 - 15.00)

MODUL 10 MSRP 16 - Najemi

V. delavnica: 2. 10. 2020 (9.00 - 11.30)

MODUL 11 MRS 38 – Neopredmetena dolgoročna sredstva

MODUL 12 MRS 40 – Naložbene nepremičnine

MODUL 13 MRS 36 - Oslabitev sredstev

VI. delavnica 2. 10. 2020 (12.15 - 15.00)

MODUL 14 MRS 37 - Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva

MODUL 15 MRS 19 - Zaslužki zaposlencev

MODUL 16 MSRP 2 - Plačilo z delnicami

MODUL 17 MRS 12 – Davek iz dobička

MODUL 18 MRS 21 – Vplivi sprememb deviznih tečajev

VII. delavnica 9. 10. 2020 (9.00 - 11.30)

MODUL 19 MSRP 9 - Finančni inštrumenti

VIII. delavnica 9. 10. 2020 (12.15 i- 15.00)

MODUL 20 MSRP 5 - Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje

MODUL 21 MRS 10 - Dogodki po poročevalskem obdobju

MODUL 22 MRS 24 - Razkrivanje povezanih strank

MODUL 23 MRS 33 - Čisti dobiček na delnico

MODUL 24 MRS 34 - Medletno računovodsko poročanje

MODUL 25 MSRP 1 - Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja

IX. preizkus znanja po dogovoru

Test, sestavljen iz dveh delov, od katerih vsak vsebuje tri vprašanja.

Oddelek A vsebuje praktične naloge, ki vključujejo priprave posameznih izsekov računovodskih izkazov podjetja;

Oddelek B vsebuje teoretična vprašanja iz vsakega modula.

Opis - Preizkušeni poznavalec računovodstva v skladu z MSRP

Izobraževanje ponuja praktično in podrobno poznavanje ključnih mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP), kako jih interpretirati in uporabiti v praksi.

Po zaključku izobraževanja bodo udeleženci usposobljeni:

• strokovno in konceptualno razumeti strukturo računovodskega poročanja po MSRP;

• praktično uporabiti določila MSRP pri obravnavi posamičnih postavk v računovodskih izkazih;

• prepoznati in uporabiti zahteve za razkritja k računovodskim izkazom po MSRP;

• praktično izdelati računovodske izkaze po MSRP in pripraviti računovodsko poročilo po MSRP.

˝

Kontaktna oseba

Daniela Ključevšek
daniela.kljucevsek@dashofer.si
+386 (0)1 434 56 00

Ciljna skupina - Preizkušeni poznavalec računovodstva v skladu z MSRP

Vodjem finančno – računovodskih služb, vodjem računovodstva, strokovnim sodelavcem v računovodstvu, računovodjem in revizorjem

˝ Izobraževanje je Agencija za nadzor nad revidiranjem izbrala v nabor dodatnih izobraževanj revizorjev z oznko B.˝

Imate vprašanja o seminarju?

Z veseljem vam pomagamo!

Input:

Predavatelj - Preizkušeni poznavalec računovodstva v skladu z MSRP

mag. Ingrid Zadel

mag. Ingrid Zadel

ima trideset let delovnih izkušenj na področju računovodstva, kontrolinga in notranje revizije. Njena področje dela so vodenje, načrtovanje, organiziranje in koordiniranje aktivnosti s področja računovodstva družbe in skupine, predlaganje računovodske in davčne politike, vzpostavljanje poslovnih procesov v družbi in na nivoju skupine in ustrezne informacijske podpore. Bila je odgovorna za izdelavo konsolidiranih računovodskih izkazov, za računovodsko poročanje odvisnih podjetij, vpeljavo enotne računovodske politike in usmeritev skladno z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo je pridobila naziv pooblaščena revizorka.

Časovni razpored - Preizkušeni poznavalec računovodstva v skladu z MSRP

  • Interaktivne delavnice trajajo po 6 -7 šolskih ur z vmesnim odmorom za kosilo
  • Program modulov je zastavljen tako, da boste udeleženci preko poznavanja osnovnih načel vodenja računovodstva po MSRPpostopoma in celovitoosvojili tudi bolj zapletene primere, se seznanili spodrobnostmi in novostmina področju računvodenja v skladu z MSRP in našli rešitve in pojasnila za vse svoje dileme.
  • Praktična in aplikativna znanja boste poglobili s pomočjo praktičnih primerov (case study) v excelu.
  • V sklopu študijskega gradiva boste prejeli gradivo namenjeno certificiranemu izobraževanju Preizkušeni poznavalec računovodenja v skladu z MSRP (cca 800 strani) .
  • Program izobraževanja se zaključi s pisnim preizkusom znanja inpridobitvijo certifikata »Preizkušeni poznavalec računvodenja po MSRP « (pristop k preverjanju znanja in pridobitevi certifikata ni obvezen).