On-line tečaj: Začenjam dvostavno knjigovodstvo za gospodarske družbe po SRS (2016)

Web: http://oncpu.dashofer.si/


On-line tečaj Začenjam dvostavno knjigovodstvo za gospodarske družbe po SRS (2016) je primeren za računovodje, knjigovodje, vodje finančnih oddelkov in vse, ki želijo hitro in kvalitetno osvojiti in utrditi znanje s področja računovodstva. Pridobljeno znanje lahko preverite in utrdite z zaključnim preverjanjem znanja. Za vodenje poslovnih knjig od 1. 1. 2019.
Input:

On-line tečaj: Začenjam dvostavno knjigovodstvo za gospodarske družbe po SRS 2016
(129 € brez DDV)

Vsebina

1. Poslovni dogodki in osnove knjiženja

2. Terjatve, dolgovi in predujmi v zvezi s prodanimi/kupljenimi proizvodi, trgovskim blagom in opravljenimi storitvami ter DDV

3. Denarna sredstva

4. Obračuni povračil stroškov zaposlenim ter knjiženje stroškov dela

5. Opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva, naložbene nepremičnine, stroški amortizacije

6. Finančne naložbe, finančni dolgovi, finančni lizing

7. Materialno knjigovodstvo ter knjigovodstvo proizvodov

8. Knjigovodstvo trgovskega blaga

9. Kapital

10. Kratkoročne in dolgoročne časovne razmejitve ter rezervacije

11. Priprava na bilanciranje (usklajevanje evidenc, popravki in odpisi terjatev, inventura, tečajne razlike, prevrednotenje)

12. Zaključevanje v razredu stroškov (razred 4), prihodkov (razred 7), odhodkov (razred 7) in poslovnega izida (razred 8) ter ugotavljanje poslovnega izida, zaključevanje in otvoritev kontov

13. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida, bilančni dobiček in izguba

ZAKLJUČNO PREVERJANJE ZNANJA: Začenjam dvostavno knjigovodstvo za gospodarske družbe po SRS (2016)

+ Strokovni video seminarji z obsežnimi študijskimi gradivi

+ Zbirka prečiščenih pravnih predpisov

Avtorji

Sonja Kermat

Seminar

Termin

Število razpoložljivih seminarjev : 1
Naslednji termin: 27.5.2021
Lokacija: V živo prek spleta

O produktu

On-line tečaj Začenjam dvostavno knjigovodstvo za gospodarske družbe po SRS (2016) je primeren za računovodje, knjigovodje, vodje finančnih oddelkov in vse, ki želijo hitro in kvalitetno osvojiti in utrditi znanje s področja računovodstva. Obsega 13 strokovnih lekcij, ki vključujejo napotila na pravno podlago in primere iz prakse, prečiščene pravne predpise s področja računovodstva in video seminarje z obsežnimi študijskimi gradivi. Znanje, pridobljeno z on-line tečajem lahko preverite z zaključnim preverjanjem znanja. Po uspešno opravljenem preizkusu znanja prejmete pisno potrdilo.

Informacije, zajete v on-line tečaju so usklajene s stanjem zakonodaje in so ob spremembah zakonodaje posodobljene. O vsaki posodobitvi in dopolnitvi on-line tečaja ste obveščeni po elektronski pošti.