Certificirani seminar

Kadrovska šola

Strokovno gradivo

Davčni nadzor in prekrški v Sloveniji

izdaja: 2017

Strokovno gradivo vam pomaga do odličnega poznavanja davčnega nadzora in davčnih prekrškov v Sloveniji. Strokovni komentarji vas napotujejo na konkretne zakonske določbe, pojasnila in sodno prakso. Gradivo obsega 160 strani.

Avtorji

mag. Kaja Breznik Ladinik

Vsebina

1.  DAVČNI/FINANČNI NADZOR

1.1 SPLOŠNO

1.2 DAVČNI NADZOR    

1.3 NAČELA DAVČNEGA NADZORA        

1.3.1 DAVČNI NADZOR DAVČNIH OBRAČUNOV              

1.3.2 DAVČNI NADZOR POSAMEZNEGA PODROČJA POSLOVANJA         

1.3.3 DAVČNI INŠPEKCIJSKI NADZOR    

1.3.3.1 SPLOŠNO            

1.3.3.2 OBSEG DAVČNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA IN NAČELO IZBIRE         

1.3.3.3 ČASOVNO OBDOBJE DAVČNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA   

1.3.3.4 ZAČETEK DAVČNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA           

1.3.3.5 KRAJ IN ČAS DAVČNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA    

1.3.3.6 ZAVAROVANJE IZPOLNITVE OBVEZNOSTI           

1.3.3.7 SODELOVANJE IN PRAVICE ZAVEZANCA ZA DAVEK V DAVČNEM INŠPEKCIJSKEM NADZORU     

1.3.3.8 ZAPISNIK, PRIPOMBE NA ZAPISNIK IN PREDLAGANJE NOVIH DEJSTEV IN DOKAZOV      

1.3.3.9 PREDLOŽITEV DAVČNEGA OBRAČUNA V POSTOPKU DAVČNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA

1.3.3.10 IZDAJA ODLOČBE V DAVČNEM INŠPEKCIJSKEM NADZORU

1.3.3.11 PRAVNA SREDSTVA     

1.3.3.12 STROŠKI POSTOPKA     

1.3.3.13 IZVRŠITEV ODMERNE ODLOČBE             

1.3.3.14 SODNA PRAKSA V ZVEZI Z DAVČNIM INŠPEKCIJSKIM NADZOROM       

1.3.4 OBRESTI V POSTOPKU DAVČNEGA NADZORA       

1.3.5 FINANČNA PREISKAVA     

1.3.6 POSEBNE DOLOČBE O ODMERI DAVKA     

1.3.6.1 ODMERA DAVKA V POSEBNIH PRIMERIH             

1.3.6.2 ODMERA DAVKA OD NENAPOVEDANIH DOHODKOV     

1.3.6.3 PRIJAVA PREMOŽENJA 

 

2.  ODGOVORNOST IN SANKCIJE ZA PREKRŠEK IN KAZNIVO DEJANJE   

2.1 SPLOŠNO    

2.2 RAZMERJE MED PREKRŠKOM IN KAZNIVIM DEJANJEM

2.2.1 SODNA PRAKSA   

2.3 VELJAVNOST PREDPISOV    

2.4 NAČIN STORITVE PREKRŠKA              

2.5 ODGOVORNOST ZA PREKRŠEK         

2.6 ODGOVORNOST PRAVNE OSEBE, SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA POSAMEZNIKA, POSAMEZNIKA, KI SAMOSTOJNO OPRAVLJA DEJAVNOST IN ODGOVORNE OSEBE TEH SUBJEKTOV            

2.7 SANKCIJE ZA PREKRŠEK        

2.7.1 GLOBA

2.7.2 ROK PLAČILA GLOBE IN STROŠKOV POSTOPKA     

2.7.3 DELO V SPLOŠNO KORIST

2.7.4 NADOMESTNI ZAPOR       

2.7.5 OPOMIN 

2.7.6 IZGON TUJCA IZ DRŽAVE 

2.7.7 ODVZEM PREDMETOV      

2.7.8 SPLOŠNA PRAVILA ZA ODMERO SANKCIJE              

2.7.9 STEK

2.8 ODVZEM PREMOŽENJSKE KORISTI, PRIDOBLJENE S PREKRŠKOM     

2.9 ZASTARANJE POSTOPKA O PREKRŠKU          

2.10 ZASTARANJE IZVRŠITVE SANKCIJE

 

3.  POSTOPEK O PREKRŠKIH      

3.1 ORGANI, KI ODLOČAJO O PREKRŠKIH            

3.2 ODLOČBE O PREKRŠKIH        

3.3 POSTOPEK PREKRŠKOVNEGA ORGANA – HITRI POSTOPEK 

3.3.1 SPLOŠNO 102

3.3.2 POOBLAŠČENA URADNA OSEBA PREKRŠKOVNEGA ORGANA

3.3.3 ZAČETEK POSTOPKA

3.3.4 ODLOČANJE PREKRŠKOVNEGA ORGANA 

3.3.5 IZREK OPOZORILA              

3.3.6 POSTOPEK PRED PREKRŠKOVNIM ORGANOM      

3.3.7 PISNA ODLOČBA  

3.3.8 PLAČILNI NALOG

3.3.9 PLAČILO IZREČENE GLOBE IN STROŠKOV POSTOPKA          

3.3.10 SMISELNA UPORABA DOLOČB DRUGIH ZAKONOV           

3.4 ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO

3.4.1 NAPOVED ZAHTEVE ZA SODNO VARSTVO

3.4.2 VSEBINA ZAHTEVE ZA SODNO VARSTVO  

3.4.3 RAZLOGI ZA VLOŽITEV ZAHTEVE ZA SODNO VARSTVO      

3.4.4 MEJE PREIZKUSA ODLOČBE PREKRŠKOVNEGA ORGANA  

3.4.5 ODLOČANJE PREKRŠKOVNEGA ORGANA 

3.4.6 ODLOČANJE SODIŠČA       

3.4.7 VROČANJE ODLOČB SODIŠČA O ZAHTEVI ZA SODNO VARSTVO    

3.4.8 PRITOŽBA              

3.5 ZAHTEVA ZA VARSTVO ZAKONITOSTI           

3.5.1 SPLOŠNO

3.5.2 PODLAGA ZA VLOŽITEV IN PRISTOJNE OSEBE        

3.5.3 ODLOČANJE O ZAHTEVI ZA VARSTVO ZAKONITOSTI           

3.6 REDNI SODNI POSTOPEK     

3.6.1 TEMELJNE DOLOČBE          

3.6.2 KRAJEVNA PRISTOJNOST 

3.6.3 ZAČETEK IN POTEK POSTOPKA      

3.6.4 PRITOŽBENI POSTOPEK    

3.6.5 ROK IN NAČIN VLOŽITVE PRITOŽBE TER ROK ZA NAPOVED   PRITOŽBE      

3.6.6 VSEBINA IN RAZLOGI ZA PRITOŽBO            

3.6.7 PREPOZNA ALI NEDOVOLJENA PRITOŽBA

3.7 DAVČNI PREKRŠKI  

3.7.1 DAVČNI PREKRŠKI POSAMEZNIKOV           

3.7.2 HUJŠI DAVČNI PREKRŠKI POSAMEZNIKOV              

3.7.3 DAVČNI PREKRŠKI V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI

3.7.4 PREKRŠKI, KATERIH NARAVA JE POSEBNO HUDA 

3.7.5 ELEKTRONSKA OBDELAVA PODATKOV IN IZDAJA RAČUNA BREZ UPORABE RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA OZIROMA ELEKTRONSKE NAPRAVE

3.7.6 DAVČNI PREKRŠKI, KI JIH STORIJO PONUDNIKI PLAČILNIH STORITEV         

3.7.7 DAVČNI PREKRŠKI, KI JIH STORIJO POROČEVALSKE FINANČNE INSTITUCIJE SLOVENIJE ALI DRUGI SUBJEKTI, OZIROMA OSEBE V ZVEZI Z IZVAJANJEM III.A POGLAVJA TEGA ZAKONA  

3.7.8 DAVČNI PREKRŠKI, KI JIH STORIJO IZVAJALCI POKOJNINSKIH NAČRTOV  

3.7.9 DAVČNI PREKRŠKI, KI JIH STORIJO POOBLAŠČENI UDELEŽENCI TRGA VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN NEPREMIČNINSKI POSREDNIKI     

3.8 KAZNIVO DEJANJE DAVČNE ZATAJITVE        

3.9 PRVILEGIJ ZOPER SAMOOBTOŽBO  

Storitve

Dobro poznavanje davčnega nadzora in prekrškov je ključno za pripravo na davčni inšpekcijski nadzor. Skupaj s pravno strokovnjakinjo mag. Kajo Breznik Ladinik smo pripravili praktično strokovno gradivo, ki vas vodi po vseh postavkah davčnega nadzora in prekrškov v Sloveniji, pri tem pa vas opozarja na vaše obveznosti in pravilno izvajanje zakonskih določb v praksi.

Struktura besedila je pripravljena tako, da vas napotuje na konkretne člene zakonov, pojasnila davčnega organa in aktualno sodno prakso.

Strokovno gradivo obsega 160 strani besedila v A4 formatu (PDF oblika).

Za vsa vaša vprašanja je na razpolago:
Larisa Berginc - larisa.berginc@dashofer.si