Strokovno gradivo

E-gradivo Premoženjska bilanca 2023

Predstavljamo vam novo e-gradivo Premoženjska bilanca - ključno orodje za brezhibno pripravo premoženjske bilance za leto 2023!

E-gradivo je namenjeno javnim zavodom in njegovim ustanoviteljem (občinam, država) in pomaga pri pripravi premoženjske bilance za leto 2023.


Kaj boste našli v tem e-gradivu?

  • Jasne smernice za pripravo premoženjske bilance za javni zavod za leto 2023.
  • Primere vnosa podatkov za enostavno izpolnjevanje obrazcev.
  • Obrazce, kontrole stanj, in obresti za celovito poročanje.
  • Primer priprave skupne premoženjske bilance občine.
  • Primere vnosa podatkov za potrebe premoženjske bilance javnega zavoda za leto 2023.
  • Primer vnosa obrazca BB.
  • Primer vnosa obrazca Partnerji,.
  • Primer vnosa obrazložitev v obrazcu Obrazložitev razlik v PB.
  • Primer samodejnega izračuna podatkov premoženjske bilance ter primer priprave skupne premoženjske bilance občine.
  • Obrazec BB (bilanca stanja, bruto bilanca in poslovne knjige), obrazec Partnerji (odprte terjatve in obveznosti do proračunskih uporabnikov) ter obrazec Obrazložitev razlik v PB.

Vključili smo tudi napake, ki se lahko pojavijo pri premoženjskih bilancah. Na primer, če se med pripravo premoženjske bilance ugotovi, da so na določenih kontih evidentirani partnerji, ki niso namenjeni poslovnim dogodkom povezanim s premoženjsko bilanco, se aplikacija javlja napako v obrazcu Partnerji. V takšnih primerih se zneski terjatev ali obveznosti zmanjšajo na ustreznih kontih in povečajo na drugih kontih, da se omogoči pravilno poročanje. Poleg tega e-dokument omenja tudi neusklajene zneske v premoženjski bilanci, ki jih je treba preveriti in pregledati, da se odpravijo napake in zagotovi pravilno poročanje v prihodnosti.

Ne odlašajte! Naročite e-gradivo "Premoženjska bilanca 2023" zdaj in si olajšajte pot do popolne in pravilne premoženjske bilance.

 

Avtorji

Gordana Gliha (univ.dipl.ekon, zaposlena na Ministrstvu za finance, strokovni naziv podsekretar). Avtorica je odgovorna za pripravo metodologij evidentiranja in poslovnih poročil poslovnih dogodkov upravljanja sistema EZR države. Avtorica sodeluje v različnih skupinah obravnavanja metodoloških vprašanj javnih financ s področja zadolževanja in naložbenih politik zakladništva. Sodeluje s strokovno javnostjo na področju računovodenja v povezavi s proračunskim financiranjem tako na področju države kot lokalnih skupnosti.

Vsebina

1. Premoženjska bilanca 2023

1.1 Zavezanci

1.2 Roki za oddajo

1.3 Pregled poročanja za posamezno skupino kontov obrazca BB in Partnerji

1.3.1 Konti skupine 06 – dolgoročne finančne naložbe

1.3.2 Konti skupine 07 – dolgoročno dana posojila in depoziti

1.3.3 Konti skupine 08 – dolgoročne terjatve iz poslovanja

1.3.4 Konti skupine 09 – terjatve za sredstva dana v upravljanje 

1.3.5 Na kontih skupine 10 - denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice

1.3.6 Na kontih skupine 11 – dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 

1.3.7 Na kontih skupine 12 – kratkoročne terjatve do kupcev 

1.3.8 Na kontih skupine 13 dani predujmi in varščine 

1.3.9 Konti skupine 15 – kratkoročne finančne naložbe 

1.3.10 Konti skupine 16 – kratkoročne terjatve iz financiranja

1.3.11 Konti skupine 07 – druge kratkoročne terjatve 

1.3.12 Konti skupine 18 – neplačani odhodki

1.3.13 Konti skupine 19 – aktivne časovne razmejitve

1.3.14 Konti skupine 20 – kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine 

1.3.15 Konti skupine 21 – kratkoročne obveznosti do zaposlenih 

1.3.16 Konti skupine 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

1.3.17 Konti skupine 23 – druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 

1.3.18 Konti skupine 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 

1.3.19 Konti skupine 25 – kratkoročne obveznosti do financerjev 

1.3.20 Konti skupine 26 – kratkoročne obveznosti iz financiranja 

1.3.21 Konti skupine 28 – neplačani prihodki 

1.3.22 Konti skupine 29 – pasivne časovne razmejitve 

1.3.23 Konti skupine 90 – splošni sklad 

1.3.24 Konti skupine 91 – rezervni sklad 

1.3.25 Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

1.3.26 Konti skupine 93 – rezervacije

1.3.27 Konti skupine 94 – sklad premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega

prava, ki je v njihovi lasti 1.3.28 Konti skupine 96 – dolgoročne finančne obveznosti

1.3.29 Konti skupine 97 – druge dolgoročne obveznosti 

1.3.30 Konti skupine 98 – obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 

1.3.31 Konti skupine 99 – izvenbilančna evidenca

1.4 Avtomatične kontrole vnosa

1.5 Kontrola denarnih stanj in obresti

1.6 Kontrola odprtih stanj 

1.7 Vnos obrazložitev 

1.8 Neusklajeni zneski 

1.9 Obrazec Zneski za pobot in obrazec Premoženjska bilanca

1.10 Pregled razlik v poročanju med podatki bilance stanja in obrazca BB

1.11 Primerjava podatkov PB z drugimi viri

1.12 Priporočila

2. Primer vnosa podatkov za potrebe premoženjske bilance javnega zavoda za leto 2023 

2.1 Primer vnosa obrazca BB

2.2 Primer vnosa obrazca Partnerji

2.3 Obrazec Zneski za pobot (samodejna polnitev na podlagi prehodih vnosov)

2.4 Primer vnosa obrazložitev v obrazcu Obrazložitev razlik v PB, za podani primer

2.5 Primer samodejnega izračuna podatkov premoženjske bilance 

2.6 Obrazec kontrole stanj in obresti

2.7 Obrazec kontrola odprtih stanj 

3. Primer priprave skupne premoženjske bilance občine 2023 

3.1 Priprava premoženjske bilance javnega zavoda Jablana

3.1.1. Primer vnosa obrazca BB

3.2 Obrazec Partnerji 

3.3 Obrazec PB

3.3.1 Priprava premoženjske bilance občine Jablana, ki vključuje tudi premoženje skupne občinske uprave 

3.4 Obrazec BB občine

3.4.1 Obrazec Partnerji 

3.4.2 Obrazec Zneski za pobot

3.4.3 PB občine

Za vsa vaša vprašanja je na razpolago:
Verlag Dashöfer - info@dashofer.si