Brošure

Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritja - FEBRUAR 2023

V novi, aktualni številki so poknjiženi primeri, s katerimi ste se ali pa se boste v kratkem srečali. Aktualni poslovni dogodki v tej številki so povezani z aktualnimi knjižbami (energetske pomoči v letu 2023), z razkritji za leto 2022, s terjatvami ob koncu leta (tudi davčni vidiki), zaključevanjem in otvoritvijo poslovnega leta (otvoritvena bilanca po spremembi statusa iz normiranca na podjetnika, ki ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih odhodkov).

Avtorji

  • Lidija Gošnjak, davčna svetovalka z licenco ZDSS
  • Erika Stražar, s.p.
  • doc. dr. Lidija Robnik
  • Suzana Friegl
  • Fenja Borštnar, dipl. ekon.
  • Maruša Hauptman, pooblaščena revizorka, BDO Revizija d.o.o.

 

Vsebina

Tretji zakon o pomoči gospodarstvu zaradi porasti cen energentov
Enostavna pomoč za gospodarstvo
Osnovna posebna pomoč za podjetja
Posebna pomoč zaradi zmanjšane gospodarske uspešnosti
Pomoč za energetsko intenzivna podjetja
Posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja iz posebnih sektorjev
Primer prikaza izračuna upravičenih stroškov na mesec
Drugi ukrepi po zakonu
Ukrepa za ohranitev delovnih mest
Likvidnostni ukrepi

Prehod in vodenje poslovnih knjig samostojnega podjetnika na način obdavčitve z upoštevanjem dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov
Primer: Otvoritvena bilanca z viri podatkov, potrebnih za njeno sestavo
Osnovna sredstva
Primer: Evidenca osnovnih sredstev normiranca
Primer: Register osnovnih sredstev na dan 1. 1. 2023
Zaloge
Primer: Začetno stanje zalog (vnos v analitično evidenco zalog materiala in proizvodov)
Terjatve do kupcev in obveznosti do dobaviteljev
Primer: Vnos analitičnega otvoritvenega stanja terjatev in obveznosti
Druga sredstva
Druge obveznosti
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Podjetnikov kapital
Primer: Bruto bilanca na dan 1. 1. 2023 (dvostavno knjigovodstvo)
Primer: Začetna bilanca na dan 1. 1. 2023

Metode vrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev
Med OOS razvrščamo:
Amortiziranje OOS
Davek ob nabavi in prodaji zemljišča ali zgradbe
PRIMER 1: Nakup zemljišča in zgradbe - model nabavne vrednosti
PRIMER 2: Oslabitev - model nabavne vrednosti
PRIMER 3: Oslabitev - model poštene vrednosti
PRIMER 4: Okrepitev - model poštene vrednosti
PRIMER 5: Oslabitev - model poštene vrednosti - predhodna okrepitev
PRIMER 6: Prenos revalorizacijskih rezerv ob prodaji in vpliv na davčni obračun

Vpliv odpisa terjatev na obračun DDPO
Izračun višin davčno priznanih odhodkov po pogojih iz ZDDPO-2
Spremembe predpisov v 2022
Primer knjiženja slabitev terjatve do kupca v obdobju 2015-2021

Ugotovitev dobička in razporejanje dobička
Ugotovitev dobička in razporejanje dobička
Ugotovitev dobička ali izgube iz rednega ali izrednega poslovanja
Razporejanje dobička in čistega dobička
Krita prenesena čista izguba iz preteklih let
Oblikovane zakonske rezerve
Oblikovane statusne rezerve
Druge rezerve iz dobička
Neporabljen del čistega dobička poslovnega leta

Obračun in plačilo davka od dohodkov pravnih oseb ter akontacij
Davčno obdobje ter obračunavanje in plačevanje davka
Davčni obračun v primeru prenehanja davčnega zavezanca, postopka prisilne poravnave ter pri statusnih spremembah
Prenehanje po skrajšanem postopku
Podjetje izkazuje:
Celotni dobiček v višini 115.466,00 evrov; od tega:
Izračun davka od dohodkov pravnih oseb, v višini 21.995,54 evrov
Čisti dobiček, v višini 93.470,46 evrov
Razporeditev
Knjižbe
Knjižbe mesečnih akontacij v tekočem letu

Razkritja po SRS za družbe, zavezane k reviziji za leto 2022
Računovodsko poročilo – zahteve ZGD-1
Računovodsko poročilo – zahteve SRS
Opredmetena osnovna sredstva
Neopredmetena sredstva
Naložbene nepremičnine
Finančne naložbe
Terjatve
Denarna sredstva
Dolgovi
Stroški materiala in storitev, stroški dela in povračil stroškov ter odhodki
Prihodki
Zabilančne obveznosti in rezervacije
Na splošno o izkazovanju postavk v računovodskih izkazih

Pomembna razkritja v letnem poročilu za leto 2022 glede vplivov na računovodske izkaze družbe zaradi energetske krize v Evropi in vojne v Ukrajini
Predpostavka upoštevanja časovne neomejenosti delovanja podjetja ni ogrožena.
Računovodske ocene
Osnovna sredstva in sprememba ali oženje dejavnosti
Popravki vrednosti terjatev do kupcev
Primer razkritja računovodske politike
Zaloge in inflacija
Preračun tujih valut, če referenčni tečaj ECB ni objavljen
Razvrščanje, izkazovanje in pripoznavanje prihodkov in odhodkov
Obveznosti za vračilo neupravičeno prejetih državnih pomoči
Davki od dobička pravnih oseb in odloženih davkih
Druge potencialne obveznost/zabilančna sredstva
Dogodki po datumu bilance stanja
Vpliv energetske krize in razmer v Ukrajini in Ruski federaciji na poslovanje družbeelektrarne na strehi obstoječega skladiščnega prostora.

Vprašanja in odgovori februar 2023

Storitve

V tej številki so poknjiženi primeri, s katerimi ste se ali pa se boste v kratkem srečali. Predstavljene so informacije, ki jih boste v računovodskih poročilih objavili o finančnem stanju organizacije. Na nekaterih mestih je pokomentiran tudi davčni vidik.

Aktualni poslovni dogodki v tej številki so povezani z aktualnimi knjižbami (energetske pomoči v letu 2023), z razkritji za leto 2022, s terjatvami ob koncu leta (tudi davčni vidiki), zaključevanjem in otvoritvijo poslovnega leta (otvoritvena bilanca po spremembi statusa iz normiranca na podjetnika, ki ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih odhodkov).

Za vsa vaša vprašanja je na razpolago:
Verlag Dashöfer - info@dashofer.si