Seminar:
Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v gradbeni dejavnosti

Osnovne informacije

Kotizacija: 950 EUR brez DDV, vključuje strokovni material.

Trajanje: 9.00 - 15.00

Tema

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 1
 Naslednji termin: 27.5.2020 - 9.6.2020
Lokacija: Ljubljana

Termini in prijava - Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v gradbeni dejavnosti

Lokacija
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se
  • 27.5.2020 - 9.6.2020
  • doc. dr. Lidija Robnik, mag. Aleksandra Heinzer
  • 950 EUR + DDV
Input:

Prosta mesta še na voljo.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Vsebina izobraževanja - Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v gradbeni dejavnosti

1. modul: Od gradbene pogodbe do pravilnega evidentiranja

datum: 25. 2. 2020 (9.00 – 15.00)

- Katere prvine gradbene pogodbe so pomembne za računovodje;

- Katere računovodske listine spremljajo gradbeni projekt;

- Evidentiranje izdanih gradbenih situacij;

- Prejeti računi za material in storitve;

- Prejeti in izdani dobropisi;

- Vodenje prejetih in izdanih predujmov;

- Vodenje in plačilo računov in gradbenih situacij podizvajalcev;

- Vodenje gradbenega projekta po stroškovnih mestih;

- Stopnja dokončanosti;

- Evidentiranje izdanih računov za posamezne faze gradbenih situacij;

- Časovne razmejitve in SRS 15;

- Evidentiranje zadržanih sredstev s strani naročnika.

2. modul Posebnosti računovodstva in davkov v gradbeništvu

datum: 26. 2. 2020 (9.00 – 15.00)

- Evidentiranje in vodenje zalog materiala;

- Evidentiranje materiala in storitev ter dokončanih projektov;

- Evidentiranje inventurnih primanjkljajev ali presežkov;

- Nabava osnovnih sredstev, neopredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin;

- Amortizacijske stopnje, metode in njihov računovodski in davčmi vidik;

- Vodenje gradbenih projektov za prodajo na trg;

- Lastne storitve na gradbenih objektih – kalkulacija;

- Uporaba gradbenih objektov za lastne namene ali dajanje v najem;

- Davčni vidik nabave dolgoročnih sredstev z vidika DDPO-2;

- Obračun gradbenih storitev in vpliv na poslovni izid;

- Kako evidentirati prejete / dane garancije (storitvene, plačilne);

- Oblikovanje in črpanje rezervacij za dana jamstva,

- Posebnosti kontrolinga v gradbenem podjetju.

3. modul DDV v gradbeništvu

datum: 27. 2. 2020 (9.00 – 15.00)

- DDV posebnosti v gradbenem sektorju

- Presoja vsebine posla:

o dobava blaga/opravljanje storitev – zakaj je razmejitev pomembna

- Preverjanje pogodbenih partnerjev:

o katere atribute je treba iskati

- Določitev plačnika DDV:

o pogoji za uporabo obrnjene davčne obveznosti

- Dogodki, ki jih je treba poznati za pravočasen obračun DDV

- Uporaba DDV stopnje – ugotovitev po korakih

- Pomembne sodbe Sodišča EU

- Prevzem poslov v tujini (obveznosti, evidentiranje, problem podizvajalcev)

- Najem tujih gradbenikov – opozorila

- Gradnja/obnova objektov za trg ter odbitek DDV

- Gradnja in prenos infrastrukture na občino

Opis - Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v gradbeni dejavnosti

Gradbena dejavnost je zelo posebno področje tudi z vidika računovodskega spremljanja in obračuna DDVNjena posebnost je ravno v naravi dela, saj se posli sklepajo za daljše obdobje, tudi več od enega leta.

Računovodsko in obračunsko obdobje se lahko razlikujejo od pogodbenega računovodskega obdobja. Zato je pri obračunu gradbenih projektov zelo pomembno razporejanje in evidentiranje prihodkov ter stroškov, odhodkov po obdobjih, v katerih nastajajo.

Gradbena dejavnost, sicer spada med storitvene dejavnosti, če upoštevamo vidik prihodkov, medtem, ko stroški in odhodki nastajajo posledično kot poraba prvin poslovnega procesa in ob prodaji poslovnih učinkov. Pri ugotavljanju poslovnega izida je zato potrebno izpolniti določene pogoje razporejanja stroškov po posameznih gradbenih projektih oz. stroškovnih mestih. Potrebno je upoštevati SRS 15.

Posebno pozornost moramo pri gradbeni dejavnosti nameniti tudi davku na dodano vrednost.

Kontaktna oseba

Daniela Ključevšek
daniela.kljucevsek@dashofer.si
+386 (0)1 434 56 00

Ciljna skupina - Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v gradbeni dejavnosti

Imate vprašanja o seminarju?

Z veseljem vam pomagamo!

Input:

Predavatelj - Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v gradbeni dejavnosti

mag. Aleksandra Heinzer

mag. Aleksandra Heinzer

je davčna svetovalka z licenco Davčno svetovalne zbornice Slovenije in predstavnica te zbornice v evropskem združenju davčnih svetovalcev CFE (Confédération Fiscale Européenne). Od leta 2018 je tudi zastopnica CFE v skupini VAT forum pri Evropski komisiji. V tesnem sodelovanju z založbo Verlag Dashofer se je skozi dolgoletno delo specializirala za področje DDV. Zaposlena je v družbi Pakta svetovanje d.o.o. in svojim strankam pomaga reševati DDV probleme. Je avtorica številnih člankov in prispevkov, soavtorica DDV priročnika, dnevno pa odgovarja tudi na pisna vprašanja naročnikov produktov založbe Verlag Dashofer. Posebno pozornost posveča predajanju znanja s področja DDV zvestim udeležencem njenih rednih seminarjev in tečajev.

doc. dr. Lidija Robnik

doc. dr. Lidija Robnik

univ. dipl. ekon., dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, samostojna podjetnica, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem s področja računovodstva, davkov in financ. Je izvajalka mnogih znanstvenih ter strokovnih seminarjev in delavnic, pripravlja tudi najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter je urednica raznih strokovnih publikacij. Sodeluje s podjetji in podjetniki, zbornicami in različnimi izobraževalnimi inštitucijami.

Časovni razpored - Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v gradbeni dejavnosti

  • Interaktivne delavnice trajajo po 7 šolskih ur z vmesnim odmorom za kosilo
  • Program modulov je zastavljen tako, da se boste udeleženci seznanili s pravilnimi in posebnimi postopki računovodenja in obračuna DDV v gradbeni dejavnosti, kakor tudi določanjem koristnih in splošno sprejetih kazalnikov v finančnem kontrolingu.
  • Praktična in aplikativna znanja boste poglobili s pomočjo praktičnih primerov (case study).
  • Dobrodošlo je, da na izobraževanju izpostavite svoje primere in odprta vprašanja, saj bostez mentorsko pomočjo predavateljic zanje poiskali optimalno rešitev.
  • Program izobraževanja se zaključi s pisnim 90 -minutnim preizkusom znanja inpridobitvijo certifikata Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v gradbeni dejavnosti.