Certificirani seminar

Kadrovska šola

Strokovno gradivo

Spremembe SRS 2019

Strokovno gradivo na USB ključku Spremembe SRS 2019 predstavlja teoretične podlage in pojme iz novih Slovenskih računovodskih standardov glede prihodkov iz pogodb s kupci in poslovnih najemov. Vsebuje več kot 30 primerov knjiženja in kontrolna seznama za prihodke in najeme z več kot 50 kontrolnimi vprašanji.

Avtorji

Fenja Borštnar, Urška Juršev, Ingrid Zadel

Vsebina

1 Kazalo

2 Spremenjeni Slovenski računovodski standard 15 – Prihodki

2.1 Prihodki (SRS 15 - 2019) - razvrščanje

2.2 Prihodki (SRS 15 - 2019) - pripoznavanje

2.3 Prihodki (SRS 15 - 2019) - Merjenje

2.4 Prihodki (SRS 15 - 2019) - Naknadne spremembe

2.5 Kontrolni seznam za preverjanje postavke iz izkaza poslovnega izida – Prihodki

3 Opredmetena osnovna sredstva v najemu

3.1 Razvrščanje najemov

3.2 Pripoznavanje najemov

3.3 Začetno računovodsko merjenje najemov

3.4. Amortiziranje najemov

3.5 Pripoznavanje stroškov najema

3.6 Kontrolni seznam za preverjanje opredmetenih osnovnih sredstev (v najemu)

4 Ostale spremembe SRS z začetkom uporabe z dne 1. 1. 2019

Storitve

V produktu predstavljamo novo teoretično podlago, nove pojme in primere uporabe novega Slovenskega računovodskega standarda za prihodke od pogodb s kupci. Obravnavamo tudi ostale vrste prihodkov, ki so vsebovani v novem Slovenskem računovodskem standardu 15 (2019) Prihodki. Prav tako obravnavamo spremembe poslovnih najemov za najemojemalce zaradi sprejetja dopolnitev Slovenskega računovodskega standarda 1 Opredmetena osnovna sredstva, Slovenskega računovodskega standarda 2 Neopredmetena sredstva in Slovenskega računovodskega standarda 6 Naložbene nepremičnine, ki se bodo začele uporabljati s poslovnim letom, ki se začne s 1. 1. 2019 ali kasneje. Seznanjeni boste tudi s spremembami Slovenskega računovodskega standarda 3 Finančne naložbe.

Za vsa vaša vprašanja je na razpolago:
Mihael Sket - mihael.sket@dashofer.si