Strokovno gradivo

Spremembe SRS 2019

Strokovno gradivo na USB ključku Spremembe SRS 2019 predstavlja teoretične podlage in pojme iz novih Slovenskih računovodskih standardov glede prihodkov iz pogodb s kupci in poslovnih najemov. Vsebuje več kot 30 primerov knjiženja in kontrolna seznama za prihodke in najeme z več kot 50 kontrolnimi vprašanji.

Avtorji

Fenja Borštnar, Urška Juršev, Ingrid Zadel

Vsebina

1 Kazalo

2 Spremenjeni Slovenski računovodski standard 15 – Prihodki

2.1 Prihodki (SRS 15 - 2019) - razvrščanje

2.2 Prihodki (SRS 15 - 2019) - pripoznavanje

2.3 Prihodki (SRS 15 - 2019) - Merjenje

2.4 Prihodki (SRS 15 - 2019) - Naknadne spremembe

2.5 Kontrolni seznam za preverjanje postavke iz izkaza poslovnega izida – Prihodki

3 Opredmetena osnovna sredstva v najemu

3.1 Razvrščanje najemov

3.2 Pripoznavanje najemov

3.3 Začetno računovodsko merjenje najemov

3.4. Amortiziranje najemov

3.5 Pripoznavanje stroškov najema

3.6 Kontrolni seznam za preverjanje opredmetenih osnovnih sredstev (v najemu)

4 Ostale spremembe SRS z začetkom uporabe z dne 1. 1. 2019

Storitve

V produktu predstavljamo novo teoretično podlago, nove pojme in primere uporabe novega Slovenskega računovodskega standarda za prihodke od pogodb s kupci. Obravnavamo tudi ostale vrste prihodkov, ki so vsebovani v novem Slovenskem računovodskem standardu 15 (2019) Prihodki. Prav tako obravnavamo spremembe poslovnih najemov za najemojemalce zaradi sprejetja dopolnitev Slovenskega računovodskega standarda 1 Opredmetena osnovna sredstva, Slovenskega računovodskega standarda 2 Neopredmetena sredstva in Slovenskega računovodskega standarda 6 Naložbene nepremičnine, ki se bodo začele uporabljati s poslovnim letom, ki se začne s 1. 1. 2019 ali kasneje. Seznanjeni boste tudi s spremembami Slovenskega računovodskega standarda 3 Finančne naložbe.

Za vsa vaša vprašanja je na razpolago:
Mihael Sket - mihael.sket@dashofer.si