Certificirani seminar

Kadrovska šola

Brošure

Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritja - april 2022

Nova aktualna številka revije prikazuje situacije – poslovne dogodke, s katerimi se srečujete zaradi spremembe predpisov. Vsebuje konkretne primere novih ter zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritij s komentarji ter razumljivo razlago brez navajanja nepotrebnih paragrafov. Vsebuje tudi kontrolne sezname za preverjanje posameznih postavk računovodskih izkazov. Vsebuje 60 strani A4 formata.

Avtorji

 • Urška Juršev
 • Sonja Kermat
 • Fenja Borštnar
 • Erika Stražar
 • Maruša Hauptman, pooblaščena revizorka BDO revizija d.o.o.
 • Sonja Novakovič Jelen, preizkušena računovodkinja BDO revizija d.o.o.

Vsebina

Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritja
Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov

MATERIAL
Zaloge in inflacija
PRIMER1 : Metoda vrednotenja zalog po fifo (metodi zaporednih cen)
PRIMER 2: Metoda drsečih povprečnih cen
PRIMER 3: Metoda tehtanih povprečnih cen
PRIMER 4: Metoda stalnih cen
Napačna uporaba metode
PRIMER 1: Metoda tehtanih povprečnih cen - napačno
PRIMER 2: Metoda tehtanih povprečnih cen – pravilno

NAJEMI
Kasnejše spremembe najemnih pogodb – 3. del
PRIMER 1: Ponovna ocena trajanja najema
PRIMER 2: Ponovna ocena zaradi sprememba indeksa ali stopnje

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA IN NEOPREDMETENA SREDSTVA
PRIMER 1: Obračun amortizacije licence
PRIMER 2: Pridobitev stavbne pravice
PRIMER 3: Oslabitev vrednosti licence
PRIMER 4: Nakup zemljišča in gradnja poslovne zgradbe, vrednotene po modelu nabavne
vrednosti
PRIMER 5: Obračun amortizacije zgradbe in njenih sestavnih delov
PRIMER 6: Kasnejše vlaganje v opremo - investicija v najeto parkirišče
PRIMER 7: Vlaganja v sestavni del zgradbe, ki ima naravo investicije: izgradnja klančine za lažji dostop v poslovno zgradbo
PRIMER 8: Odstranitev stare zgradbe in gradnja nove na njenem mestu

POMEMBNA NAPAKA V POSLOVNIH IZKAZIH PODJETJA, KI NI ZAVEZANO REVIZIJI
PRIMER 1: Pomembna napaka – prenizko izkazani odhodki
PRIMER 2: Pomembna napaka – prenizko izkazani prihodki
PRIMER 3: Pomembna napaka – osnovna sredstva
PRIMER 4: Pomembna napaka – obveznost za vračilo Covid subvencije

STROŠKI ENERGIJE
402 – Stroški energije
Stroški električne energije
Stroški ogrevanja
Stroški pogonskega goriva

TRGOVSKO BLAGO
PRIMER 1: Vrednotenje zalog trgovskega blaga po metodi FIFO
PRIMER 2: Vrednotenje zalog trgovskega blaga po metodi drsečih povprečnih cen
PRIMER 3: Vrednotenje zalog trgovskega blaga po metodi tehtanih povprečnih cen
PRIMER 4: Uporaba kripto valute za poravnavo dolga

Razkritja
Obvezna razkritja v zvezi z najemi po Slovenskih računovodskih standardih
Razkritje napak v letnem poročilu
Odgovori na vprašanja za letno poročilo po SRS za podjetja, ki so zavezana reviziji
V primerih uporabljeni konti

Storitve

Revija Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritja (primeri s komentarji knjiženj po SRS) obsega:

 • nove primere knjiženj in razkritij, s katerimi ste se ali pa se morda boste srečali v kratkem
 • primere knjiženj zahtevnih poslovnih dogodkov – prikaz in razlaga konkretnega postopka na podlagi SRS, zakona, pojasnila in internega akta
 • razkritja k računovodskim izkazom za mikro, majhna, srednja in velika podjetja
 • različice knjiženj glede na to, ali zakonodaja omogoča poenostavitve
 • standardi se navajajo samo v obsegu, ki je potreben za knjiženje konkretnega primera, hkrati pa strokovnjak komentira knjiženje
 • kontrolni seznami za preverjanje postavk računovodskih izkazov

Za vsa vaša vprašanja je na razpolago:
Verlag Dashöfer - info@dashofer.si